دوره و شماره: دوره 16، شماره 57، بهمن 1400 (فصلنامه زمستان) 

مقاله پژوهشی

الزامات مداخله در سلامت جنسی خانواده

صفحه 7-28

سعید قاسمی؛ غلامعباس شکاری؛ عباسعلی قیومی