شکست عاطفی دانش‌آموزان دختر و ارتباط آن با استفاده از شبکه‌های مجازی و برنامه‌های شبکه‌های ماهواره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم وتربیت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تعیین میزان شکست عاطفی در دانش‌آموزان دختر پایه دوازدهم و ارتباط آن با استفاده از شبکه‌های مجازی و برنامه‌های شبکه‌های ماهواره بود. در این تحقیق از روش تحقیق توصیفی (علی ـ مقایسه­ای) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق دانش‌آموزان دختر پایه دوازدهم شهرستان مشگین‌شهر بود و نمونه آماری تحقیق شامل 260 نفر بود که با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده­ها از پرسش‌نامه نشانگان شکست عاطفی دهقانی (1389) استفاده شده است. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون­ فیشر نشان داد که میزان شکست عاطفی در بین دانش‌آموزانی که از شبکه‌های مجازی و برنامه‌های شبکه‌های ماهواره استفاده کردند، برابر با 92/67 درصد است و میزان شکست عاطفی در بین دانش‌آموزانی که از شبکه‌های مجازی و از برنامه‌های شبکه‌های ماهواره استفاده نکردند، برابر با 02/17 درصد بود. تحلیل واریانس نشان داد که تفاوت به‌دست‌آمده در بین گروه‌ها با اطمینال 95 درصد (05/0>p) معنادار است. هم‌چنین، میزان شکست عاطفی در بین دانش‌آموزانی که در شبکه‌های مجازی وبگردی کردند، نسبت به دانش‌آموزانی که از برنامه‌های شبکه‌های ماهواره استفاده کردند، بیشتر است (05/0>p). عدم تناسب ارزش‌های فرهنگی حاکم بر محتوای برنامه­های شبکه‌های ماهواره و شبکه‌های مجازی با ارزش‌های فرهنگی حاکم بر جامعه از یک طرف و نیازهای روانی به‌خصوص بیداری عاطفی دختران در این سن در بروز تعارضات نگرشی در گرایش به جنس مخالف موجب تجربه روابط عاطفی ناپخته شده که می‌تواند در بروز شکست عاطفی در بین نوجوانان دختر تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Emotional Failure Syndrome in Female Students and Its Relationship with the Use of Virtual Network and Satellite Programs

نویسندگان [English]

  • Ghasem Mohammadyari 1
  • Kamran Jabari 2
  • Somayyeh Ghanbari 3
1 Corresponding Author: Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Educational Science , Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 MA Student in History and philosophy of education , Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the prevalence of emotional failure syndrome in 12th grade female students and its relationship with the use of virtual networks and satellite programs. In this study, a descriptive research method (causal-comparative) has been used. The statistical population of the study included all 12th grade female students in Meshgin Shahr, The statistical sample of the study included 260 people who were selected using multi-stage random sampling. To collect data, Dehghani's Emotional Failure Syndrome Questionnaire (2010) was used. The analyze data by used Fisher's tests showed that emotional failure syndrome among students who use both of virtual networks and satellite programs equal to 67.92% and it is in students who they do not use of virtual networks and satellite programs equal to 17.02 percent and multivariate analyze showed it is significant (p <0.05).Also, the prevalence of emotional failure syndrome is higher among students who use of virtual networks than those who use satellite programs (p <0.05). The incompatibility of the cultural values governing the content of satellite programs and web space programs with the cultural values governing their society on the one hand and the psychological needs, especially the emotional awakening of girls at this age, causes harm and attitudinal conflicts in the opposite sex, eventually, prevalence of symptoms is followed by emotional failure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Failure Syndrome
  • Female Students
  • Virtual Networks
  • Satellite Programs
آسایش، محمدحسن؛ قاضی‌نژاد، نیکو و باهنر، فهیمه (1399)، تبیین واکنش‌های عاطفی دختران با نشانگان شکست عشقی: مطالعه‌ای کیفی، نشریه علمی فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده، 53، 154- 125.
اسلامی، علی؛ جهانگیر، زهرا (1396)، شبکه‌های اجتماعی مجازی، آسیب‌شناسی روانی و فرهنگی در خانواده، اولین کنفرانس بین‌المللی فرهنگ، آسیب‌شناسی روانی و تربیت، تهران، دانشگاه الزهرا(سلام‌الله‌علیها)، 13 اردیبهشت 1396.
اکبری، ابراهیم؛ محمود علیلو، مجید؛ خانجانی، زینب؛ پورشریفی، حمید؛ فهیمی، صمد؛ امیری پیچاکلایی، احمد و... (1391)، مقایسه دانشجویان دارای شکست عشقی با و بدون نشانگان بالینی در ط‌رحواره‌های ناسازگار اولیه و الگوهای فرزندپروری، مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، سال 18، شماره 3، 194-184.
بونک، آبراهام پی، وگت، مارک ون (2008). روان شناسی اجتماعی کاربردی. ترجمه مجید صفاری نیا و پرستو حسن زاده (1397). تهران، نشر ویرایش.
توسلی، زهرا؛ آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا؛ سپهری شاملو، زهره و شهسواری، مجید (1397)، اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر نشانگان ضربه عشق و عملکرد کلی افراد شکست‌خورده عاطفی، فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی روان‌شناسی کاربردی، سال 12، شماره 1، 102-83.
پی.‌بونک، آبراهام؛ ون‌وگت، مارک (2008)، روان‌شناسی اجتماعی کاربردی، ترجمه مجید صفاری‌نیا و پرستو حسن‌زاده (1397)، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
خواجه‌نوری، بیژن؛ دلاور، مریم‌السادات (1391)، عوامل مؤثر بر دوستی دختر و پسر در بین جوانان شهر شیراز با تأکید بر فرایند جهانی‌شدن، جامعه‌شناسی کاربردی، سال 23، دوره 2، 64-41.
درتاج، فریبا؛ رجبیان ده‌ریزه، مریم؛ فتح‌الهی، فیروزه و درتاج، فتانه (1397)، رابطه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با احساس تنهایی و خیانت زناشویی در دانشجویان، فصل‌نامه روان‌شناسی تربیتی، سال 13، شماره 47، 140-119.
دهقانی، محمود (1389)، کارایی روان درمانی کوتاه‌مدت تعدیل‌کننده اضطراب بر نشانگان ضربه عشق، پایان‌نامه دکتری، رشته روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی تهران.
رجبی، سوران؛ جوکار، مهناز و علی‌مرادی، خدیجه (1397)، اثربخشی درمان‌شناختی رفتاری گروهی متمرکز بر آسیب در کاهش نشانگان ضربه عشق در دانشجویان، دوفصل‌نامه مشاوره کاربردی، دوره 8، شماره 1، 96-79.
 
رجبی، ماهرخ؛ البرزی، صدیقه (1396). نگاهی جامعه شناختی به رابطه تماشای ماهواره و دوستی با جنس مخالف. دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی، 2(4)، 15 – 1.
سترگ، طاهره (1396)، آسیبشناسی تأثیر شبکه‌های مجازی و ماهواره بر روابط زوجین، اولین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی، اردبیل، تابستان 96.
سهرابی، فاتح؛ یوسفی، یونس و محمودی‌پناه، هژیر (1398)، میزان شیوع روابط عاطفی و تأثیرات ناشی از آن بر عملکرد دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 1397، سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روان‌شناسی، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس، 5 تیر.
شریف‌زاده، حکیمه؛ میرمحمدتبار، احمد و سهرابی، مریم (1395)، رابطه فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی و دوستی با جنس مخالف در دانش‌آموزان و ارائه راه‌کارهای تربیتی برای کاهش آن، فصل‌نامه تربیت اسلامی، شماره 22، 88-68.
شریف‌زاده، حکیمه السادات؛ میرمحمدتبار، سید احمد و سهرابی، مریم (1395)، رابطه فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی و دوستی با جنس مخالف در دانش‌آموزان و ارائه راه‌کارهای تربیتی برای کاهش آن، فصل‌نامه تربیت اسلامی، شماره 22، 88-68.
غفاری، داریوش؛ صیدی، محمدسجاد و رضایی، خدیجه (1396)، تأثیر ماهواره در بی‌ثباتی ازدواج؛ نقش واسطه‌ای دین‌داری و نگرش مثبت نسبت به رابطه با جنس مخالف، پژوهش‌نامه اسلام زنان و خانواده، سال 5، شماره 8، 21-9.
فتحی‌آشتیانی، علی و داستانی، محبوبه (1395)، آزمونهای روان‌شناختی، ارزشیابی شخصیت و سلامت روان، تهران: انتشارات بعثت.
قادرزاده، امید؛ محمدی، فردین و محمدی، حسین (1396)، جوانان و روابط پیش از ازدواج، راهبرد فرهنگ، شماره 38، 38-8.
لطفی، نرگس و سعادتی‌شامیر، ابوطالب (1395)، بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های دلبستگی با شکست عاطفی دانشجویان، پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی، سال 6، دوره 1، 112-98.
مبارکی، احسان و شرفی، محمد (1397)، بررسی رابطه بین استفاده از ماهواره، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و نگرش مجازی به دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه‌های شهر اراک)، فصل‌نامه مطالعات رسانه‌های نوین، سال 5، شماره 18، 166-131.
محمودی پناه، هژیر؛ سهرابی، فاتح و جعفری، آیت (1398). شکست عاطفی و میزان تجربه اضطراب در دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 1397، سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی، تهران، 919695/https://civilica.com/doc
مصباحی، الهام؛ امیری مجد، مجتبی؛ قمری، محمد و بزازیان، سعیده (1398)، تدوین مدلی برای پیش‌بینی نشانگان ضربه عشقی در دانشجویان براساس ویژگی‌های شخصیتی، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و کیفیت روابط دلبستگی، مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، دوره 25، شماره 1، 52-45.
مهراندیش، ندا؛ سلیمی‌بجستانی، حسین و نعیمی، ابراهیم (1398)، مؤلفه‌های احساس تنهایی دختران نوجوان مبتنیبر تجارب زیسته آنان، پژوهش‌های مشاوره، ج 18 (70)، صص، 34-4.
مظفری‌نیا، سهراب و قاسمی‌پور، مریم (1396)، بررسی رابطه بین سبک زندگی متأثر از فضای مجازی و طلاق عاطفی در شهر ایلام، فصل‌نامه پژوهشی فرهنگ ایلام، دوره 18، شماره 57، 190-172.
مولایی، مهری و جانی، ستاره (1394)، رابطه اعتیاد به اینترنت با گرایش نوجوانان به جنس مخالف، رفتارهای جنسی، الکل، خشونت، چت و هک، دوماه‌نامه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سال 19، شماره 6، 342-334.
نعمتی انارکی، داوود و خطیب‌زاده، سمیرا (1394)، بررسی تأثیر سرمایه‌های شبکه ماهواره‌ای بر میزان رضایت‌مندی زنان در روابط زناشویی (مورد مطالعه: شبکه ماهواره‌ای جم)، دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، سال 5، شماره 11، 61-31.
نعیمی، محمدرضا (1390). تاثیر تعامل خانواده و ماهواره در بروز پدیده طلاق (مطالعه موردی شهرستان گرگان). فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان، ش 1، ص 191 – 211.
یوسفی، یونس؛ جعفری، آیت؛ محمودی پناه، هژیر و سهرابی، فاتح (1398). تجربه شکست عاطفی و ارتباط آن با افسردگی در دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 1397، ، سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی، تهران، 919694/https://civilica.com/doc
Aydın, B., Sarı, S. V., & Sahin, M. (2018).The effect of social networking on the divorce process. Universal Journal of Psychology6(1), 1-8.
Barraket, J., & Henry-Waring, M. S. (2008). Getting it on (line) Sociological perspectives on e-dating. Journal of Sociology44(2), 149-165.‏
Briggle, A. (2008). Real friends: How the Internet can foster friendship. Ethics and Information Technology10(1), 71-79.‏
Clayton, R. B. (2014). The third wheel: The impact of Twitter use on relationship infidelity and divorce. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking17(7), 425-430.‏
Livazovic, G., Ham, E. (2019). Cyberbullying and emotional distress in adolescents: the importance of family, peers and school. Heliyon, 5(6), 1-9.
Pahlavan, M., Amouzad Mahdiraji, M., Allah Yar Ahmadi, E., Asadi, M., & Ali Allah Yar Ahmadi, R. (2017). A sociological study on the effect of the virtual network (telegram) on emotional divorce among young couples (A case study of Babol Payam Noor Center). Sociological Studies of Youth8(25), 71-80.
Poling, K. (2006). Cognitive Behavioral Therapy Modifications and Techniques Modifications for   Depressed Teens: CBT Techniques to Help a Teen with a Romantic Breakup. Services for Teens at Risk Romantic Breakup. Services for Teens at Risk, STAR-Center Outreach, Western Psychiatric Institute & Clinic.
Prelipcean, T. (2014).Saint Augustine–The Apologist of Love. Procedia-Social and Behavioral Sciences149, 765-771.
Rosenfeld, M. J., & Thomas, R. J. (2012).Searching for a mate: The rise of the Internet as a social intermediary. American Sociological Review77(4), 523-547.‏
Rosse, R. B. (1999). The love trauma syndrome: Free yourself from the pain of a broken heart. Cambridge, Massachusetts: Published by Perseus Publishing, a member of the Perseus Books Group.
Whitty, M. T. (2008). Liberating or debilitating? An examination of romantic relationships, sexual relationships and friendships on the Net. Computers in Human Behavior24(5), 1837-1850.