دوره و شماره: دوره 16، شماره 56، آذر 1400 (فصلنامه پاییز) 
اثربخشی مشاوره گروهی رشد مدار بر شاخص های افسردگی، از منظر قرآن و افسردگی (بک) در زنان

صفحه 67-92

هادی بهرامی احسان؛ زهرا بوژمهرانی؛ فاطمه فیاض؛ منصوره ابوالحسنی؛ یاسر مدنی