بررسی نقش میانجی استرس ادراک شده در رابطه بین حمایت اجتماعی، سرمایه‌های روان‌شناختی و بخشایش با تحمل پریشانی در زوجین دچار خیانت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

خیانت زناشویی معضلی بزرگ و پیچیده­ است که پیامد­های خانمان براندازی را به دنبال دارد و جمعیت زیادی از زوجین طی زندگی زناشویی خود با این مشکل مواجه می­شوند. در این زمینه ارزیابی­های شناختی منفی از استرس و برداشت منفی زوجین از اتفاقات، می­تواند پیامدهای آن را تعدیل یا تسهیل نماید. توان تحمل پریشانی ناشی از خیانت زناشویی می‌تواند تحت‌تأثیر عوامل مختلفی باشد. هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش میانجی ادراک استرس در رابطه بین حمایت اجتماعی، سرمایه روان‌شناختی و بخشایش با تحمل پریشانی در زوجین دچار خیانت زناشویی است. روش این پژوهش همبستگی بود که از تکنیک معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش، شامل تمام زنان و مردان متأهل دچار خیانت زناشویی مراجعه‌کننده به مراکز خصوصی مشاوره خانواده شهر تهران در نیمه دوم سال 1398 بود که از میان آنها حجم نمونه­ای برابر با 220 تن با استناد به روش قاعده نسبتی کلاین (2011) برای هر پارامتر با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شد. این گروه به پرسشنامه‌های تحمل پریشانی، بخشایش، ادراک استرس، سرمایه روان‌شناختی و حمایت اجتماعی پاسخ دادند و پس از کنار گذاشتن پرسشنامه‌های ناقص، داده‌های 215 تن از آنها وارد فاز تحلیل شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار (SPSS) نسخه 22 و تحلیل ساختاری گشتاوری (AMOS-20) با محاسبه شاخص‌های برازندگی تحلیل شد. نتایج حاصل از شاخص‌های برازندگی، بیانگر برازش مدل پیشنهادی بود. نتایج تحلیل معادلات ساختاری در مدل نهایی، حاکی از معناداری ضرایب مسیر مستقیم بین حمایت اجتماعی، بخشایش و سرمایه روان‌شناختی، با تحمل پریشانی بود؛ در حالی که ورود ادراک استرس به مدل به عنوان میانجی، باعث تضعیف ضرایب شد که این نشان‌دهنده نقش جزئی ولی تعدیل کننده اثر حمایت اجتماعی، بخشایش و سرمایه‌های روان‌شناختی بر تحمل پریشانی بود؛ زیرا بالا بودن استرس و ادراک استرس، باعث کاهش اثر مثبت متغیرهای پیش­بین بر تحمل پریشانی شد. بر اساس این نتایج می­توان گفت جهت افزایش تحمل پریشانی در زوجین دچار خیانت زناشویی، می­توان از طریق کاهش استرس ادراک شده در آنها، اثر مثبت حمایت­های اجتماعی، بخشایش و سرمایه­های روان‌شناختی را تسهیل نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigate of Perceived Stress Role in the Relationship Between Social Support, Psychological Capital and Forgiveness with Distress Tolerance in Couples

نویسندگان [English]

  • Farin Seydi 1
  • Hossein Zare 2
  • Majid Saffarinia 2
  • Nasrollah Erfani 3
1 PH.D Candidate in Public Psychology, Department of Psychology, PNU University, Tehran, Iran
2 Full Professor, Department of Psychology, PNU University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, College of Humanities, PNU University, tehran, Iran
چکیده [English]

Infidelity is very large and complex problems that result in devastating consequences and a large number of couples during their married life were exposed with this difficult. In this relation, negative assessments of stress and the couple's negative perception of events can moderate or facilitate infidelity consequences. So Be distress tolerance of marital infidelity are to be influenced by several factors. The aim of this study was to determine the role of perceived stress in the relationship between social support, psychological capital, and forgiveness with Distress tolerance in couples experiencing marital infidelity. The method of this study was correlation of structural equations modeling. The statistics Community of the study included all women and married men experiencing marital infidelity and referred to the family counseling centers in Tehran during the second half of 2019. Samples were among the 215 person that were selected with random cluster method. So they responded to the distress tolerance, forgiveness, perceived stress, psychological Capital and social support inventories. Collected Data were analyzed by using the SPSS-22 Software and Equation Structural Analysis (AMOS) was analyzed by calculating fitness indices. The results of the Index fitness, represents the proposed model was fit. The results of structural equation analysis in the final model showed the significance of direct path coefficients between social support, forgiveness and psychological capital, with distress tolerance. While by inter of stress perception into the model as a mediator weakened the coefficients, which indicates stress perception has a minor but modifying role of social support, forgiveness and psychological capital on distress tolerance. Because high stress and stress perception reduced the positive effect of predictor variables on distress tolerance. Based on these results, it can be said that in order to increase the tolerance of distress in couples with marital infidelity, the positive effect of social support, forgiveness and psychological capital can be facilitated by reducing their perception of stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived Stress
  • Forgiveness
  • Social Support
  • Psychological Capital
  • Distress Tolerance
  • Infidelity
احتشام‌زاده، پروین و دیگران. (1389). ساخت و اعتبار مقیاسی برای سنجش بخشودگی بین فردی. مجله روانپزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، 16، 4 (63)، 445-443.
بهادری خسروشاهی، جعفر و دیگران. (1391). رابطة سرمایه روان‌شناختی با سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز. مجله تخصصی پژوهش و سلامت مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت گناباد. 2،1، 53-145.
خباز، محمود و دیگران. (1395). بررسی و مقایسه رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی. پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، 4(2)، 82-96.‎
دشت بزرگی، زهرا. (1397). تأثیر مداخله مبتنی بر شفقت خود بر احساس تنهایی و تنظیم هیجانی زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی ، دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 18(4)، 72-79.‎
زنگنه پارسا، فاطمه. (1399). آزمایش مدل رابطه بین سرمایه روان‌شناختی و باورهای فراشناختی با تحمل پریشانی زوجین دچار پیمان‌شکنی زناشویی به واسطه انعطاف‌پذیری شناختی و ارزیابی شناختی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. دانشکده علوم انسانی. رشته مشاوره. به راهنمایی دکتر محمدباقر حبی.
سپهوند، تورج و دیگران. (1387). رابطه استرس ادراک شده و سلامت عمومی، با توجه به سبک‌های تبیین.‎ روان‌شناسی و علوم تربیتی. 38، 4، 43-27.
شه‌بخش، افشین. (1389). بررسی و مقایسه رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی، حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان با سطوح بالا و پایین فرسودگی تحصیلی دانشگاه علامه طباطبایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طبایی. دانشکده روان‌شناسی تربیتی.
صرامی‌فروشانی، غلامرضا و دیگران. (1393). اعتباریابی و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه سرمایه ‌روانی در کارشناسان شرکت ایران خودرو دیزل. فصلنامه مطالعات روان‌شناختی، 10 (3)، 109- 105.
کرد زنگنه، مجتبی. (1394). پیش‌بینی رضایت شغلی بر اساس ترس از ارزیابی مثبت و منفی و تحمل پریشانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد رودهن، دانشکده روان‌شناسی.
مداحی، محمدابراهیم. (1394). تعیین اثر درمان فراشناختی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر الگوهای ارتباطی زوجین از طریق میانجیگری استرس ادراک شده، حمایت اجتماعی ادراک شده و تنظیم هیجانی در کارکنان نظامی مبتلا به انسداد عروق کرونر. روا‌ن‌شناسی نظامی، 7(26)، 91-101.‎
نصیری، فخرالسادات و عبدالملکی، شوبو. (1397). تبیین ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده با کیفیت زندگی با نقش میانجی استرس ادراک شده در زنان سرپرست خانوار شهر سنندج. جامعه‌شناسی کاربردی، 27(4)، 99-116.‎
یوسفی، ناصر و دیگران. (1398). بررسی مدل باورهای مذهبی، سبک‌های حل تعارض و تعهد زناشویی با نگرش نسبت به خیانت زناشویی. مشاوره کاربردی، 7 (1).‎
Allemand, M., Amberg, I., Zimprich, D., and Fincham, F. D. (2007). The role of trait forgiveness and relationship satisfacon in epistiodic forgiveness. Journal of Social and Clinical Psychology, 26(2): 199-217.
Avey, J. B. Luthans, F. & Youssef, C. M. (2010). The additive value of positive psychological capital in predicting work attitudes and behaviors. Journal of management, 36(2), 430-452.
Baptista, N., Alves, H., & Pinho, J. C. (2020). Uncovering the Use of the Social Support Concept in Social Marketing Interventions for Health. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 1-35.
Bendixen, M. & Kennair, L. E. O. (2017). Advances in the understanding of same-sex and opposite-sex sexual harassment. Evolution and Human Behavior, 38(5), 583-591.
Choi, M., & Park, S. (2020). Concept Analysis of Social Support of Nursing Students Using a Hybrid Model. Child Health Nursing Research, 26(2), 222-237.
Cohen, D. (2000). Course management software: the case for integrating libraries. CLIR Issues, 23.
Doorley, J. D. Kashdan, T. B. Alexander, L. A. Blalock, D. V. & McKnight, P. E. (2019). Distress tolerance in romantic relationships: A daily diary exploration with methodological considerations. Motivation and Emotion, 43(3), 505-516.
Fife, S. T., Weeks, G. R., & Stellberg‐Filbert, J. (2013). Facilitating forgiveness in the treatment of infidelity: An interpersonal model. Journal of Family Therapy, 35(4), 343-367.
Fincham, F. D., Hall, J., & Beach, S.R. (2006). Forgiveness in marriage: current tatus and future directions. Family Relations Journal, 55: 415–427.
Harris, A. L. (2018). Testing the Moderating Effect of Belief in a Just World on Perceptions of Engagement in Infidelity (Doctoral dissertation, Saint Louis University).
Huang, F., Wang, H., Wang, Z., Zhang, J., Du, W., Su, C., ... & Zhang, B. (2020). Psychometric properties of the perceived stress scale in a community sample of Chinese. BMC psychiatry20(1), 1-7.
Idemudia, E. S., & Mulaudzi, S. K. (2019). Exploring cheating behaviour amongst married men and women in a South African university. Gender and Behaviour, 17(2), 13248-13267.
Johnson, C. B. (2014). The roles of commitment and attributions on uninvolved partner responses to imagined sexual infidelity (Doctoral dissertation).
Kaniasty, K. (2020). Social support, interpersonal, and community dynamics following disasters caused by natural hazards. Current opinion in psychology, 32, 105-109.
Lazarus, R. S. and Folkman, S. (1998) Stress, Appraisal, and coping, New York: Springer.
Leach, M. M., & Lark, R. (2004). Dose spirituality adds to personality in the study of trait forgive -ness? Personality and Individual Differences, 37 (1): 147-156.
Leyro, T. M. Zvolensky, M. J. & Bernstein, A. (2010). Distress tolerance and psychopathological symptoms and disorders: a review of the empirical literature among adults. Psychological bulletin, 136(4), 576.
Luthans, F. & Youssef-Morgan, C. M. (2017). Psychological capital: An evidence-based positive approach. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 4, 339-366.
Luthans, F. (2007). Psychological capital: An evidence-based positive approach. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 4, 339-366.
Luthans, F., & Youssef, C. M. (2010) Positive workplaces. In C. R. Snyder, & S. J. Lopez 2nd ed. New York: Oxford University Press.
Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel Psychology, 60, 541–572.
Munsch, C. L. (2015). Her support, his support: Money, masculinity, and marital infidelity. American Sociological Review, 80(3), 469-495.
O’Reilly, B. K. (1995). The social support appraisals scale: Construct validity for psychiatric inpatients. Journal of Clinical Psychologly, 512(1), 37-42.
Octaviana, B. N. & Abraham, J. (2018). Tolerance for Emotional Internet Infidelity and Its Correlate with Relationship Flourishing. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), 8(5), 3158-3168.
Pearte, C. (2015). Temperament, emotion regulation, and distress tolerance as related correlates of psychological symptoms. Oxford University Press.
Pillemer, S. C., & Holtzer, R. (2016). The differential relationships of dimensions of perceived social support with cognitive function among older adults. Aging & mental health, 20(7), 727-735.
Shorey, R. C. Strauss, C. Elmquist, J. Anderson, S. Cornelius, T. L. & Stuart, G. L. (2017). Distress tolerance and intimate partner violence among men in substance use treatment. Journal of family violence, 32(3), 317-324.
Simons, J. S. & Gaher, R.M. (2005). The distress tolerance scale: Development and validation of a self-report measure. Motivation and Emotional, 20(9), 83-102
van Raalte, L. J., & Posteher, K. A. (2019). Examining social support, self-efficacy, stress, and performance, in US Division I collegiate student-athletes’ academic and athletic lives. Journal for the Study of Sports and Athletes in Education, 13(2), 75-96.
Vaux, A., Phillips, J., Holley, L., Thompson, B., Williams, D., & Stewart, D. (2007). Social Support Appraisals Scale (SSA) 1986.
Vaux, A., Phillips, J., Holley, L., Thompson, B., Williams, D., & Stewart, D. (2013). Social Support Appraisals Scale (SSA) 1986.
Worthington, J.r, E. L. (Ed.). (2007). Handbook of forgiveness. Routledge.
Zhou, H., Peng, J., Wang, D., Kou, L., Chen, F., Ye, M., & Liao, S. (2017). Mediating effect of coping styles on the association between psychological capital and psychological distress among Chinese nurses. Journal of psychiatric and mental health nursing, 24(2-3), 114-122.
Zhu, W., Wang, C. D., & Chong, C. C. (2016). Adult attachment, perceived social support, cultural orientation, and depressive symptoms: A moderated mediation model. Journal of counseling psychology, 63(6), 645.