دوره و شماره: دوره 16، شماره 54، خرداد 1400 (فصلنامه بهار) 

مقاله پژوهشی

مطالعه کیفی چگونگی آشنایی با همسر در زنان دارای ازدواج پایدار

صفحه 7-26

مریم اعظمی؛ آسیه شریعتمدار؛ کیومرث فرح بخش


مطالعه ویژگی‎های روان سنجی پرسشنامه غیرت

صفحه 27-45

محمدرضا احمدی؛ محسن شریعت‌پناه؛ رحیم میردریکوندی؛ ابوالحسن حقانی