دوره و شماره: دوره 16، شماره 54، بهار 1400 
2. ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه غیرت

صفحه 27-45

محمدرضا احمدی؛ محسن شریعت‌پناه؛ رحیم میردریکوندی؛ ابوالحسن حقانی


6. تجربه زیسته مادران از تربیت جنسی کودکان پیش از دبستان

صفحه 113-134

نگین نادری؛ مریم غلام زاده؛ منصور سودانی