تجربه زیسته مادران از تربیت جنسی کودکان پیش از دبستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مشاوره، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 نویسنده مسئول: استادیار گروه مشاوره، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استاد گروه مشاوره، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران/ گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تجربه زیسته مادران از تربیت جنسی کودکان پیش از دبستان خود بود. این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی انجام شد که در آن یازده مادر صاحب یک تا سه فرزند حداقل سه تا شش‌ساله مورد مصاحبه عمیق و اکتشافی قرار گرفتند. داده‌ها جمع‌آوری، ثبت و شناسه‌گذاری، و سپس در قالب مضمون‌های اصلی و فرعی طبقه‌بندی شد و به روش کلایزی تحلیل شد. تحلیل 205 شناسه اولیه، به شناسایی دو مضمون اصلی بسترهای حفظ معصومیت و بسترهای پیشگیری از سوء استفاده جنسی و هشت مضمون فرعی (مراقبت‌های مادران  مبتنی بر خود، مراقبت‌های مبتنی بر کودک، نظارت بر تماس با محتواهای جنسی، پاسخ به سؤالات جنسی کودک، توجه به نیازهای کودک، احترام و توجه به خواسته‌های کودک، توجه به ارتباط کودک با دیگران و تقویت مهارت‌های خودمراقبتی) منجر شد. ساختار نهایی تجربه شرکت‌کنندگان حاکی از چندبعدی‌بودن تربیت جنسی در سال‌های پیش از دبستان با استفاده از روش‌های مراقبتی و نظارتی، توجه، پاسخگویی و آموزشی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Keywords: Cognitive Flexibility, Divorce, Family Functioning, Family Transformation Periods, Style of Coping with Marital Conflict Mothers' Lived Experience of Sex Rearing in Preschool Children

نویسندگان [English]

  • Negin Naderi 1
  • Maryam Gholamzadeh Jofreh 2
  • Mansoor Soudani 3
1 PH.D Candidate in Consultation, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Consultation, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
3 Visiting Professor, Department of Counseling, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran / Counseling Department, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the lived experience of mothers from the sex rearing of their preschool children. This research was performed qualitatively using a phenomenological approach that in which 11 mothers of one to three children at least 3 to 6 years old were interviewed in depth and explored. Data were collected, recorded and coded and was analyzed with Colaizzy method in the form of main and sub-thematic themes. Analysis of 205 Preliminary Code, led to the identification of 2 themes (Sexual Innocence preservation and sexual abuse prevention Channel) and 8 sub-themes (Self-based maternal care, Child-based care, Monitoring of Sexual content, Answering to the child's sexual questions, Pay attention to the needs of the child, Respect and attention to the child's wishes, Pay attention to the child's relationship with others and Improvement of self-care skills). The final structure of participants' experience suggests that sex rearing is multidimensional in preschoolers with Using care, supervision, attention, accountability and training methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sexual upbringing
  • Lived Experience
  • Preschool Children
احمدی، علی اصغر (1395)، تربیت جنسی کودک و نوجوان (بخش اول)، مجله رشد آموزش مدرسه، ش 45: 10 ـ 4.
احمدوند، محمدعلی (1391)، روان‌شناسی کودک و نوجوان، چ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
اکبری، رضا و دنیایی، ام کلثوم (1398)، جامعه‌شناسی خانواده و آسیب‌های نوپدید آن، تهران: انتشارات آوای نور.
بخشی، نگین و خرمایی، فرهاد (1397)، چالش‌های والدین در آموزش جنسی به فرزندان: یک مطالعه کیفی، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، س 7، ش 3: 239 ـ 227.
پروچسکا، جیمز اُ و نورکراس، جان سی. (2013)، نظریه‌های روان‌درمانی: نظام‌های روان درمانی ـ تحلیل میان نظری (ویراست هشتم)، ترجمه یحیی سید محمدی (1395)، چ دوازدهم، تهران: انتشارات روان.
تبریزی، مصطفی و ترابی، زهرا (1396)، آموزش مسائل جنسی به کودک و نوجوان، تهران: انتشارات فراروان.
ثابت، حافظ (1396)، تربیت جنسی در اسلام، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
حسامی، فاران (1397)، تربیت جنسی کودکان از تولد تا 9 سالگی (راهنمای والدین و مربیان)، چ اول، تهران: انتشارات دانژه.
دلاور، علی (1389)، روش‌شناسی کیفی. مجله راهبرد، س نوزدهم، ش 54: 329 ـ 307.
رشید، خسرو و حسینی اصل نظرلو، مریم (1396)، بررسی تأثیر آموزش جنسی بر افزایش دانش جنسی والدین و احساس کفایت آنان، نشریه علمی ـ پژوهشی آموزش و ارزشیابی، س دهم، ش 37: 162  ـ 143.
سالاری‌فر، محمدرضا (1392)، خانواده در نگرش اسلام و روان‌شناسی، چ دوازدهم، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری سمت.
عباس‌زاده، محمد (1391)، تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی، مجله جامعه‌شناسی کاربردی، س 23،   ش 45: 34 ـ 19.
فرمهینی فراهانی، محسن (1387)، نگاهی گذرا بر تربیت جنسی مقاطع مختلف تحصیلی، فصلنامه سلامت روان، س اول، ش اول: 28 ـ 19.
فقیهی، علی نقی (1394)، تربیت جنسی، مبانی، اصول و روش‌ها از منظر قرآن و حدیث، چ یازدهم، قم: انتشارات دارالحدیث.
کرسول، جان (1997)، پویش کیفی و طرح پژوهش ـ انتخاب از میان پنج رویکرد، ترجمه حسن دانایی‌فرد و حسین کاظمی (1396)، ویرایش دوم، چ سوم، تهران: انتشارات صفار.
گینات، هایم (1961)، والدین و تربیت فرزند: راه حل‌هایی نو برای مشکلات قدیمی، ترجمه فروزان گنجی‌زاده (1388)، چ سوم، تهران: انتشارات دات.   
مازلیش، آلین و فیبر، آدل (1974)، کودک، خانواده، انسان: روش تربیت کودک بر اساس نظرات دکتر هایم جینات، ترجمه گیتی ناصحی (1398)، تهران: انتشارات نشر نی.
مبردی، کتایون؛ حسن‌پور ازغدی، سیده بتول و امیری فراهانی، لیلا (1396)، آگاهی و نگرش مادران نسبت به تربیت جنسی کودکان پیش دبستانی، نشریه پرستاری ایران، دوره 30، ش 106: 45 ـ 35. 
محمدی مقدم، فرید (1397)، خانواده و مراقبت‌های جنسی فرزندان در آموزه‌های اسلامی، چاپ دوم، مشهد: انتشارت اعتقاد ما.
مرقاتی‌خویی، عفت‌السادات (1396)، پدر و مادر اولین آموزگاران جنسی کودکان، مجله رشد آموزش مشاور مدرسه، ش 46: 41 ـ 40.
مرویان حسینی، سید محمود (1397)، تربیت جنسی در اسلام: آموزه‌ها و راهکارها، چ چهارم، مشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
 
Bullough,V. L. (2004). ‘Children and adolescents as sexual beings: a historical overview’. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 13(3), 447-459.
Cherie, A. & Berhanie, Y. (2015). ‘Assessment of Parenting Practices and Styles and Adolescent Sexual Behavior among High School Adolescents in Addis Ababa’, Ethiopia. J AIDS Clin Res, 6, 424.
Davies, S. L., Glaser, D. G., & Kossoff, R. (2000). ‘Children’s Sexual Play and Behavior in pre school settings: Staff’s perceptions, reports, and responses’. Child Abuse & Neglect. 24(10), 1329–1343.
Flores, D., & Barroso, J. (2017). ‘21st Century Parent–Child Sex Communication in the United States: A Process Review’, The Journal of Sex Research, 00(00), 1-17.
Friedrich, W. N., Fisher, L., Broughton, D., Houston, M., & Shafran, C. R. (1998). ‘Normative Sexual Behavior in Children: A Contemporary Sample’. Pediatrics, 101(4).
Gaertner, A. E., Fite, P. J., & Colder, C. R. (2010). ‘Parenting and Friendship Quality as Predictors of Internalizing and Externalizing Symptoms in Early Adolescence’. J Child Fam Stud, 19, 101–108.
Gil, E., & Shaw, J. A. (2013). Working with children with Sexual Behavior Problem. New York: The Guilford press.
Hesapcioglu, S.T., Aktepe, E., Ozyay, F., Kaytanli, U., Ozmen, S., Tural, D. A., & Kose, S. (2017). ‘The Relationship between Children’s Masturbation Behavior and Their Mothers’ Temperament and Character Dimensions: A Case-Control Study’. Journal of Mood Disorders, 7(1), 7-20.
Hornor, G. (2004). ‘Sexual Behavior in Children: Normal or Not?’. J Pediatr Health Care, Vol: 18, 57-64.
Jin, Y., Chen, J., & Yu, B. (2019). ‘Parental practice of child sexual abuse prevention education in China: Does it have an influence on child's outcome?’. Children and Youth Services Review, 96, 64-69.
Josephs, L. (2015). How Children Learn About Sex: A Cross-Species and CrossCultural Analysis, Archives of Sexual Behavior the Official Publication of the International Academy of Sex Research.
Kincaid, C., Jones, D. J., Sterrett, E., & McKee, L. (2012). ‘A review of parenting and adolescent sexual behavior: The moderating role of gender’. PMC online journal, doi: 10.1016/j.cpr.2012.01.002.
Kraizer, Sh., Witte, S., Freyer, S., & George, E. (1989). ‘Child Sexual Abuse Prevention Programs: What Makes Them Effective in Protecting Children?’. Jr Children Today, 18(5). 
Kurtuncu, M., Akhan, L.U., Tanir, E. M., & Yildiz, H. (2015). ‘The Sexual Development and Education of Preschool Children: Knowledge and Opinions from Doctors and Nurses’. Sex Disabil, 33, 207–221.
Langevin, R., Cossette, L., & Hébert, M. (2016). ‘Emotion Regulation in Sexually Abused Preschoolers, Child Psychiatry & Human development’. 47, 1-12.
Letherby, G., Williams, K., Birch, P., & Cain, M. E. (2011). Sex as Crime?. Published by Routledge.
Litton Fox, G. (1980).’The mother-Adulescent Daughter Relationship as a sexual socialization structure: A research Review’. Family Relations. 29, 21-28.
McGinn, L.Stone, N.Ingham, R., & Bengry-Howell, A. (2016). ‘Parental interpretations of “childhood innocence”: Implications for early sexuality education’, Health Education, 116(6): 580-594.
Mendelson, T., & Letourneau, E. J. (2015). ‘Parent-Focoused perevention of Child Sexual Abused’. Prev Sci Journal, 16, 844-852.
Morris, A., Silk, J. S., Steinberg, L., Myers, S. S., & Robinson, L. R. (2007). ‘The Role of the Family Context in the Development of Emotion Regulation’. Social Development, 16(2), 361-388.
Morris, A. S., Criss, M. M., Silk, J. S., & Houltberg, B. J. (2017). ‘The Impact of Parenting on Emotion Regulation during Childhood and Adolescence’.Child Development Perspectives, 0(0), 1–6.
Okami, P., Olmstead, R., & Abramson, P. R. (1997). ‘Sexual Experiences in Early Childhood: 18-Year Longitudinal Data from the UCLA Family Lifestyles Project’. The Journal of Sex Research, 34(4): 339-347.
Radford, L., Allnock, D., & Hynes, P. (2015). ‘Preventing and Responding to Child Sexual Abuse and Exploitation: Evidence review’. Child Protection Section Programme Division UNICEF Headquarters.
Rudolph, J., Zimmer-Gembeck, M. J., Shanley, D. C., & Hawkins, R. (2017). ‘Child Sexual Abuse Prevention Opportunities: Parenting, Programs, and the Reduction of Risk’, Child Maltreatment, 23(1), 96-106.
Russel, B. (1926). Education and The Goog Life. Published by Albert & Charles Boni.
Stone, N., Ingham, R., McGinn, L., & Bengry-Howell, A. (2017). ‘Talking relationships, babies and bodies with young children: The experiences of parents in England’. Sex Education Journal, 17(5), 588-603.
Takahashi, Y., Okada, K., Hoshimo, T., & Anme, T. (2015).’Developmental Trajectories of Social Skills during Early Childhood and Links to Parenting Practices in a Japanese Sample’. Plos one journal, 10(8).
Turnbull, T., Wersch, A. V., & Schaik, P. V. (2008). ‘A review of parental involvement in sex education: The role for effective communication in British families’, Health Education Journal, 67(3), 182-195.
Xie, Q. W., Qiao, D. P., & Wang, X. L. (2016). ‘Parent-involved prevention of Child Sexual Abuse: A Qualitative exploration of parent’s perceptions and practices in Beijing’. J Child Fam Stud, 25, 999–1010.