الزامات مداخله در سلامت جنسی خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری فرهنگی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 نویسنده مسئول: دانشیار، دانشکده مدیریت، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 دانشیار، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

جامعه‌ ایران در دو دهه‌ اخیر، شاهد تحولات گسترده‌ای در ساحت فرهنگ جنسی بوده است. این تغییرات منجر به رشد و گسترش آسیب‌هایی در زمینه‌ زیست جنسی ایرانیان گردیده و مخاطراتی برای سلامت جنسی خانواده ایجاد کرده است. این شرایط ضرورت مدیریت، پایش و کنترل سلامت جنسی و تربیت جنسی صحیح را نشان می‌دهد. در مطالعه‌ حاضر، با 22 نفر از صاحب‌نظران حوزه سلامت جنسی، مصاحبه‌ عمیق انجام گرفته و با استفاده از راهبرد تحلیل مضمون، الزامات این مداخله ازمنظر صاحب‌نظران، استخراج شده است. نتایج پژوهش در قالب 10 الزام کلان و 30 الزام جزیی به‌عنوان الزامات مداخله در سلامت جنسی دسته‌بندی شده است. این الزامات، ژرف‌نگری و رویکرد سیستمی به سلامت جنسی، هنجارسازی و الگوسازی زیست جنسی مطلوب، تقویت ارزش‌های مشترک فطری، خانواده‌‌محوری در تربیت و آموزش جنسی، آموزش مهارت‌های مواجهه با مسائل جنسی، مواجهه قانونمند  با تحریکات جنسی، مداخله‌ سطح‌بندی‌شده در سلامت جنسی، تسهیل و زمینه‌سازی  برای ازدواج دائم، مداخلات تخصصی برای مواجهه با اختلالات و انحرافات جنسی و هم‌چنین پشتیبانی حاکمیت از مؤسسات مردم‌نهاد در حوزه سلامت جنسی می‌باشند که به‌عنوان پیش‌نیاز هرگونه مداخله  در جهت ارتقاء سلامت جنسی خانواده باید مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Requirements for Intervention in Family Sexual Health

نویسندگان [English]

  • Saeed Ghasemi 1
  • Gholamabbas Shekary 2
  • Abbasali Ghaiooumi 3
1 PhD Student in Cultural Policy, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Corresponding Author: Associate Professor, Faculty of Management, Mashhad Branch , Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Management, the North Center of Tehran, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Iranian society in the last two decades has witnessed extensive changes in the field of sexual culture. These changes have led to the growth and spread of harms in the field of Iranian sexuality and have created risks for the sexual health of the family. These conditions indicate the need to manage, monitor and control sexual health and proper sexual education. In the present study, 22 in-depth sexual health experts were interviewed and the requirements of this intervention were extracted from the experts' point of view using the content analysis strategy. The results of the study are classified into 10 major requirements and 30 minor requirements as sexual health intervention requirements. These requirements include deepening and systematic approach to sexual health, standardization and modeling of desirable biosexuality, strengthening common innate values, family-oriented in sex education and training, training in coping skills with sexual issues, legal coping with sexual stimulation, and leveled intervention in sexual health. And pave the way for permanent marriage, specialized interventions to deal with sexual disorders and deviations, as well as government support for non-governmental organizations in the field of sexual health, which should be considered as a prerequisite for any intervention to promote family sexual health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • Sexual health
  • Sexual education
  • Sexual culture
آزادارمکی، تقی؛ شریفی‌ساعی، محمدحسین (1390 الف)، تبیین جامعه‌شناختی روابط جنسی آنومیک در ایران، فصل‌نامه‌ خانواده‌پژوهی، سال هفتم، شماره‌ 28.
آزاد ارمکی، تقی؛ شریفی‌ساعی، محمدحسین (1390 ب)، سنخ‌شناسی الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران، فصل‌نامه‌ جامعه‌پژوهی فرهنگی، سال دوم، شماره‌ دوم، صص 34-1.
استراوس، انسلم؛ کوربین، جولیت (1391)، مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه‌ زمینهای، ترجمه‌ ابراهیم افشار، تهران: نشر نی.
اشتریان، کیومرث (1381)؛ روش سیاست‌گذاری فرهنگی؛ تهران: کتاب آشنا.
بستان (نجفی)، حسین. (1392). نقش خداترسی در اصلاح جامعه با تاکید بر مناسبات جنسی و جنسیتی. زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان), 5(1، شماره‌ 5), صص 7-23.
بهروزیان، بهروز؛ حسن‌وند، احسان (1395)، بازسازی معنایی روابط جنسی پیش از ازدواج: ارائه‌ یک نظریه‌ زمینه‌ای، مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره‌ 28، صص 212-187.
ثقفیان، سپیده؛ ودادهیر، ابوعلی (1396)، سکسوالیته در مردم‌شناسی؛ شکل‌گیری و تحولات پژوهشی جاری و آتی آن؛ تهران: نامه انسان‌شناسی؛ شماره 24؛ صص 178-151.
جعفرپورطزنجی، الهه (1395)، وظایف و مسئولیتهای حکومت اسلامی‌در زمینه سلامت جنسی افراد جامعه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قرآن و حدیث، دانشکده علوم حدیث قم.
حقدوست، مهرالحسنی و همکاران (1395)، سند بهداشت باروری نوجوانان و جوانان جمهوری اسلامی‌ایران، تهران: دفترسلامت جمعیت، خانواده و مدارس، معاونت بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی و آذر، عادل (1386)، روششناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، نوبت چاپ: چاپ دوم، تهران: انتشارات صفار.
فاضلی، نعمت‌الله (1391)، خانواده و زندگی شهری. تهران: تیسا.
      فوکو، م، (1394). اراده به دانستن، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، چاپ سوم. تهران، نشر نی.
کارگر فلاح، ام‌البنین؛ پوریوسفی، حمید (1396)، بررسی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به زندگی مجردی و تجرد قطعی، مجله‌ پژوهش‌های جامعه‌شناختی، سال یازدهم، شماره‌ دوم.
فیروزجائیان، علی اصغر و قدیری، حسن. (1396). مطالعه پدیدارشناختی دلائل بی وفائی زناشویی. مجلة مطالعات اجتماعی ایران. شماره 11، صص 120-144.
کاظمی‌مقدم، ایمان و رزم‌آرا، مرتضی. (1399). سند علمی کاربردی خدمات آموزشی و مشاوره‌ای تربیت و سلامت جنسی خانواده محور با رویکرد اسلامی. مشهد: مؤسسه سجا.
گلچین، مسعود؛ صفری، سعید (1396)، کلان‌شهر تهران و ظهور نشانه‌های تازه‌ای از روابط زن و مرد؛ مطالعه‌ زمینه‌ها، فرایند و پیامدهای همخانگی، فصل‌نامه‌ تحقیقات فرهنگی ایران، دوره‌ دهم، شماره‌ اول.
لیپز، هیلاری‎ ام (1393). روان‎شناسی زن از نگاه نو، ترجمه فاطمه باقریان، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
شفیعی سروستانی، الف (1395)، سلامت جنسی در جامعه اسلامی، جلد اول، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه صص 27-59.
میرباقری، محبوبی و همکاران (1393)، بررسی وضعیت و طراحی مداخلات حفظ و ارتقای سلامت جنسی ایرانیان، تهران: گروه تحقیقاتی مؤلفه‌های اجتماعی سلامت.
میرخانی، عزت‌السادات، و صفایی، سعیده. (1393). جایگاه عفت جنسی در شریعت اسلامی و تاثیر آن بر تحکیم بنیان خانواده. زن و مطالعات خانواده, 6(24),شماره 6، صص 125-147.
نوغانی دخت‌بهمنی، محسن؛ محمدی، فردین؛ کرمانی، مهدی (1398)، خلق نظریه در مطالعات کیفی (رویکردی کاربردی به نظریه زمینه‌ای)، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
 
Braun, Virginia; Clarke, Victoria (2006), Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology; Vol 3: 77-101
Weeks, Jeffrey. (2010). “The subjects of Sexual History”. Sexualities in history: A Reader.Ed. Kim M Phillips, Ed. Barry Reay, New York: Routledge.