دوره و شماره: دوره 15، شماره 50، اردیبهشت 1399 (فصلنامه بهار 1399) 

مقاله پژوهشی

تحلیل جامعه شناختی نگرش والدین نسبت به ترجیح جنسی ترجیح مند براساس نظریهGT

صفحه 7-26

فهیمه کلباسی اصفهانی؛ بهزاد هاشمیان؛ ایمان احمدی سرابی؛ سهیلا نیکبخش


تأثیر مشاوره مسیر شغلی بر دغدغه‌های خانوادگی زنان شاغل در صنعت

صفحه 27-43

سارا محمدی؛ محمدرضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان؛ حمیدرضا عریضی


تبیین حق جنسی زوجین در بستر متون فقهی و حقوقی

صفحه 67-92

مرضیه شعربافچی؛ سهیلا صادقی فسایی؛ هاجر آذری؛ عزت السادات میرخانی