دوره و شماره: دوره 14، شماره 49، اسفند 1398 (فصلنامه زمستان 1398) 

مقاله پژوهشی

بررسی رابطه گفتگو‏محوری در خانواده با خودگردانی فرزندان و تبیین تربیتی آن

صفحه 7-23

فروزش فریدی زاد؛ محمدحسین حیدری؛ محمدرضا نیستانی


طراحی الگوی فرایندهای خانوادگی مؤثر بر رشد شغلی؛ نظریه داده بنیاد

صفحه 25-54

زینب گل پیچ؛ علی محمد نظری؛ عزیزاله تاجیک اسماعیلی؛ عبدالرحیم کسایی اصفهانی