دوره و شماره: دوره 14، شماره 48، پاییز 1398 
7. تحلیل انتقادی مفروضات اولیه مبانی نظری شاخص توانمندسازی زنان

صفحه 169-187

زهرا خیری دوست لنگرودی؛ فرشاد مؤمنی؛ امیر خادم علیزاده