دوره و شماره: دوره 14، شماره 48، آبان 1398 (فصلنامه پاییز 1398) 
درآمدی بر مبانی نظری شاخص توانمندسازی زنان

صفحه 169-187

زهرا خیری دوست لنگرودی؛ فرشاد مؤمنی؛ امیر خادم علیزاده