دوره و شماره: دوره 14، شماره 47، تابستان 1398 
4. شناسایی پیامدهای طلاق والدین بر فرزندان؛ مطالعه کیفی

صفحه 59-81

زکیه امانی؛ کیانوش زهراکار؛ علیرضا کیامنش