بررسی رابطه شدت نیازهای اساسی در نظریه گلاسر با رضایت از زوجیت، سلامت روان و بهزیستی روانی دانشجویان متأهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد

2 نویسنده مسئول: استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

3 دانشگاه ازاد دکتری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

4 دانشیار گروه واقعیت درمانی ، مؤسسه ویلیام گلسر استرالیا.

چکیده

در این پژوهش با هدف بررسی رابطه شدت نیازهای اساسی در نظریه گلاسر با رضایت از زوجیت، سلامت روان و بهزیستی روانی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان انجام شد. جامعه آماری پژوهش تمام دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سال تحصیلی 95-1394 تشکیل دادند. تعداد کل دانشجویان حدود 14500 نفر هستند. حجم نمونه 250 نفر و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی بود. در این پژوهش برای سنجش نیازهای اساسی از پرسشنامه 28 سؤالی گلاسر، رضایت از زوجیت از پرسشنامه 110 سؤالی افروز، سلامت روان از پرسشنامه 28 سؤالی سلامت عمومی گلدبرگ و بهزیستی روانی از پرسشنامه 84 سؤالی ریف، استفاده، و نتایج با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان تحلیل شد. نتایج پژوهش حاکی است که بین شدت نیازهای اساسی در نظریه گلاسر با رضایت از زوجیت، سلامت روان و بهزیستی روانی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان رابطه معنی‌داری وجود دارد. هم‌چنین رابطه معنی‌داری بین نیازهای اساسی در نظریه گلاسر با ابعاد رضایت از زوجیت، سلامت روان و بهزیستی روانی وجود دارد. مشخص شد که ابعاد نیازهای اساسی گلاسر با رضایت از زوجیت، سلامت روان و بهزیستی روانی دارای رابطه معنی‌داری است که تنها نیاز به آزادی قابلیت پیشگویی در متغیرهای رضایت از زوجیت و سلامت روان را داشت در حالی که ابعاد نیاز به آزادی و نیاز به بقا، توان پیش‌بینی بهزیستی روانی را دارد. از طرفی هیچ‌گونه ارتباطی بین مشخصات فردی با متغیرهای نیازهای اساسی گلاسر، رضایت از زوجیت، سلامت روان و بهزیستی روانی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


افروز، غلامعلی (1387)، هنجاریابی مقیاس رضامندی زوجیت، تهران: سازمان نظام روان شناسی و مشاوره.
اکبربگلو، معصومه؛ حبیب‌پور، زینب (1389)، ارتباط بین سلامت ‌روانی و استفاده از شیوه‌های سازگاری در والدین کودکان مبتلا به تالاسمی و هموفیلی، مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 8(4): 191-196.
پیروی، حمید؛ حاجبی، احمد؛ پناهی، لیلی (1389)، ارتباط بین حمایت اجتماعی و سلامت ‌روان در دانشجویان دانشگاه تهران، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، تهران: دانشگاه تهران.
ترخان، مرتضی (1390)، اثربخشی درمان بین فردی گروهی کوتاه،مدت بر بهزیستی روانی و کیفیت زندگی همسران افراد معتاد، فصلنامه روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، 2(1): 59-41.
جعفری هرندی، مرضیه (1393)، بررسی مقایسه‌ای نگرش دانشجویان مجرد و متأهل نسبت به ازدواج از دیدگاه گلاسر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، تهران: دانشگاه الزهراء.
خوشنویسیان، زهرا (1390)، رابطه مؤلفه‌های رضامندی زوجیت والدین بر سلامت روان و خودکارامدی دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
شعاع کاظمی، مهرانگیز؛ جعفری هرندی، مرضیه (1389)، بررسی مقایسه‌ای نگرش دانشجویان مجرد و متأهل نسبت به ازدواج از دیدگاه واقعیت درمانی گلاسر، (2)4: 128-111.
فرح‌بخش، کیومرث؛ قنبری هاشم‌آبادی، بهرام علی (1385).بررسی میزان اثربخشی زوج درمانی گلاسر بر کاهش استرس و افزایش رابطه صمیمانه پس از ضربه ناشی از ادراک خیانت به همسر، مطالعات تربیتی و روان‌شناسی، 2.
فرخ‌زاد، طناز (1391). بررسی مقایسه‌ای و رابطه‌ای بین سه نوع فاصله سنی بین زوجین، پنج نیاز اساسی گلاسر و سازگاری زناشویی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، تهران:دانشگاه الزهراء.
گلاسر، ویلیام (2005)، تئوری انتخاب، چ چهارم، ترجمه علی صاحبی (1393)، تهران: سایه سخن.
مرادی، مرتضی؛ شیخ الاسلامی، راضیه؛ احمدزاده، مژده؛ چراغی، اعظم (1393)، بررسی حمایت اجتماعی، نیازهای اساسی روان شناختی و بهزیستی رون شناختی: وارسی یک مدل علی در زنان شاغل. روانشناسی تحولی، 10(39): 310-297.
میکائلی‌منیع، فرزانه (1389)، بررسی وضعیت بهزیستی روان شناختی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه ارومیه، فصلنامه افق دانش، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، 16(4): 56-44.
نیسی، عبدالکاظم، شهنی‌ ییلاق، منیژه (1380)، تأثیر آموزش ابراز وجود بر ابراز وجود، عزت نفس، اضطراب اجتماعی و بهداشت روانی دانش آموزان پسر مضطرب اجتماعی دبیرستانی شهرستان اهواز، مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران، 3(8): 30-11.