بررسی کیفی عوامل مؤثر بر انطباق‌پذیری زنان آسیب دیده زلزله کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی کیفی عوامل مؤثر بر انطباق­پذیری زنان آسیب­دیده زلزله کرمانشاه انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته زنان آسیب­دیده­ای بود که پس از زلزله کرمانشاه دچار آسیب شده بودند. از میان این جامعه نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند تا حد اشباع (14 نفر) ادامه یافت. در این پژوهش برای تجزیه­و­تحلیل داده‌ها از روش پدیدار­شناسی استفاده شد به­این ترتیب که با کمک مصاحبه نیمه­ساختاریافته اطلاعات مرتبط با افراد نمونه جمع‌آوری، و پس از تحلیل محتوای مصاحبه‌ها و شناسه­گذاری نهایی آنها سه شاخص اصلی استخراج شد: «عوامل محیطی و اجتماعی، عوامل خانوادگی و عوامل شخصیتی». عوامل محیطی و اجتماعی عبارت بود از: محیط آرام، برقراری روابط اجتماعی و حضور و فعالیت در گروه‌های تلگرامی. عوامل خانوادگی عبارت بود از: حمایتهای خانوادگی، جو خانوادگی و گفتمان حاکم بر خانواده و درنهایت عوامل شخصیتی عبارت بود از: ارزشها، باورها، انگیزه‌ها، توانمندیها، ادراک و هیجان. این بررسی نشاندهنده نقش مؤثر عوامل محیطی و اجتماعی، عوامل خانوادگی و عوامل شخصیتی در انطباق­پذیری با سبک جدید زندگی و کاهش نشانه‌های افسردگی، احساس بهتر و تحمل پیامدهای بیماریها و آسیبهای جدی مانند قطع نخاع است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Qualitative Study of the Factors Influencing the Adaptability of the Women Affected by Kermanshah Earthquake

نویسنده [English]

  • Ebrahim Na’imi
Assistant Professor, Allameh Tabatabaei University
چکیده [English]

This study is aimed at a qualitative investigation into the factors influencing the adaptability of the women affected by Kermanshah earthquake. The statistical population of the study included the women affected by Kermanshah earthquake. Purposeful sampling was continued from this population to the point of saturation (14 individuals). In this study, the phenomenological method was used to analyze the data, that is, using a semi-structured interview, the required data were collected from the subjects, and after analyzing the content of the interviews and their final coding, three main indicators were extracted: "environmental and social factors, family factors, and personality factors". The environmental and social factors were peaceful environment, establishment of social relations and presence and activity in telegram groups. The family factors were family support, family atmosphere, and the discourse dominating the family, and finally the personality factors were values, beliefs, motivations, abilities, perceptions, and emotions. This study demonstrates the effective role of environmental and social factors, family factors and personality factors in adapting to a new lifestyle, reducing symptoms of depression, feeling better and enduring the consequences of serious illnesses and injuries such as complete spinal cord injury.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adaptability
  • Kermanshah earthquake
  • the injured
ابراهیمی، امرا...؛ بوالهری، جعفر؛ ذوالفقاری، فضیله (1381). بررسی رابطه شیوه‌های مقابله با تنش و حمایت اجتماعی با میزان افسردگی جانبازان قطع نخاعی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. ش ۸ (۲): ۴۰ ـ ۴۸.
اکبری، اعظم (1396). بررسی و مقایسه تاب­آوری در آسیب­دیدگان نخاعی و افراد سالم. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تربت جام.
امیری، ماندانا؛ سلیمی، حسن؛ میرزمانی، سیدمحمود؛ هاشمیان، کیانوش؛ کریمی­نیا، رضا؛ ادیب، مصطفی (1386). مقایسه نیمرخ روانی همسران شاغل جانبازان قطع نخاع با زنان شاغل جامعه عادی. دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد. س چهاردهم. دوره جدید. ش 22.
پروواین، لارنس. (بی­تا). روانشناسی شخصیت، نظریه و تحقیق. ترجمه کدیور، پروین (1383). تهران: انتشارات ساوالان.
زارعی، فاطمه؛ صلحی، مهناز؛ تقدیسی، محمدحسین؛ کمالی، محمد؛ شجاعی­زاده، داود؛ نجات، سحرناز؛ مرقایی‌خویی، عفت­السادات (1393). درک تجربه­ها پس از طلاق در زنان: یک پژوهش کیفی. مجله علوم پزشکی. دوره 21. ش 124: 21 ـ 36.
صیادی، یاسین (1388). رابطه بین سلامت روانی و راهبردهای مقابله­ای در دانشجویان دانشگاه تبریز. پایان­نامه کارشناسی ارشد.
کاظمیان، سمیه؛ اسماعیلی، معصومه (1391). اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر افزایش سازگاری نوجوانان خانواده‌های طلاق. پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره. ش 2(1): 152 ـ 43.
والی­پور، ایرج (1383). روانشناسی سازگاری. تهران: انتشارات وحید.
یاسمی، م­ت و همکاران (1388). بهداشت روانی در جریان زلزله طبیعی ـ کتابچه آموزشی متخصصان. تهران: انتشارات کمیته کاهش اثرات زلزله طبیعی.