بررسی کیفی عوامل مؤثر بر انطباق‌پذیری زنان آسیب دیده زلزله کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی کیفی عوامل مؤثر بر انطباق­پذیری زنان آسیب­دیده زلزله کرمانشاه انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته زنان آسیب­دیده­ای بود که پس از زلزله کرمانشاه دچار آسیب شده بودند. از میان این جامعه نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند تا حد اشباع (14 نفر) ادامه یافت. در این پژوهش برای تجزیه­و­تحلیل داده‌ها از روش پدیدار­شناسی استفاده شد به­این ترتیب که با کمک مصاحبه نیمه­ساختاریافته اطلاعات مرتبط با افراد نمونه جمع‌آوری، و پس از تحلیل محتوای مصاحبه‌ها و شناسه­گذاری نهایی آنها سه شاخص اصلی استخراج شد: «عوامل محیطی و اجتماعی، عوامل خانوادگی و عوامل شخصیتی». عوامل محیطی و اجتماعی عبارت بود از: محیط آرام، برقراری روابط اجتماعی و حضور و فعالیت در گروه‌های تلگرامی. عوامل خانوادگی عبارت بود از: حمایتهای خانوادگی، جو خانوادگی و گفتمان حاکم بر خانواده و درنهایت عوامل شخصیتی عبارت بود از: ارزشها، باورها، انگیزه‌ها، توانمندیها، ادراک و هیجان. این بررسی نشاندهنده نقش مؤثر عوامل محیطی و اجتماعی، عوامل خانوادگی و عوامل شخصیتی در انطباق­پذیری با سبک جدید زندگی و کاهش نشانه‌های افسردگی، احساس بهتر و تحمل پیامدهای بیماریها و آسیبهای جدی مانند قطع نخاع است.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، امرا...؛ بوالهری، جعفر؛ ذوالفقاری، فضیله (1381). بررسی رابطه شیوه‌های مقابله با تنش و حمایت اجتماعی با میزان افسردگی جانبازان قطع نخاعی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. ش ۸ (۲): ۴۰ ـ ۴۸.
اکبری، اعظم (1396). بررسی و مقایسه تاب­آوری در آسیب­دیدگان نخاعی و افراد سالم. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تربت جام.
امیری، ماندانا؛ سلیمی، حسن؛ میرزمانی، سیدمحمود؛ هاشمیان، کیانوش؛ کریمی­نیا، رضا؛ ادیب، مصطفی (1386). مقایسه نیمرخ روانی همسران شاغل جانبازان قطع نخاع با زنان شاغل جامعه عادی. دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد. س چهاردهم. دوره جدید. ش 22.
پروواین، لارنس. (بی­تا). روانشناسی شخصیت، نظریه و تحقیق. ترجمه کدیور، پروین (1383). تهران: انتشارات ساوالان.
زارعی، فاطمه؛ صلحی، مهناز؛ تقدیسی، محمدحسین؛ کمالی، محمد؛ شجاعی­زاده، داود؛ نجات، سحرناز؛ مرقایی‌خویی، عفت­السادات (1393). درک تجربه­ها پس از طلاق در زنان: یک پژوهش کیفی. مجله علوم پزشکی. دوره 21. ش 124: 21 ـ 36.
صیادی، یاسین (1388). رابطه بین سلامت روانی و راهبردهای مقابله­ای در دانشجویان دانشگاه تبریز. پایان­نامه کارشناسی ارشد.
کاظمیان، سمیه؛ اسماعیلی، معصومه (1391). اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر افزایش سازگاری نوجوانان خانواده‌های طلاق. پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره. ش 2(1): 152 ـ 43.
والی­پور، ایرج (1383). روانشناسی سازگاری. تهران: انتشارات وحید.
یاسمی، م­ت و همکاران (1388). بهداشت روانی در جریان زلزله طبیعی ـ کتابچه آموزشی متخصصان. تهران: انتشارات کمیته کاهش اثرات زلزله طبیعی.