دوره و شماره: دوره 1391، شماره 19، مرداد 1391 (260)