بررسی اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی زنان خانه دار شهر تهران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی زنان خانه­ دار است. این پژوهش نیمه­ تجربی و به صورت پیش ­آزمون، پس­ آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش زنان خانه­ دار شهرتهران در سال91-90 هستند. نمونه این پژوهش شامل30 نفر از زنان خانه ­دار مراجعه­ کننده به شش خانه سلامت منطقه 2 شهر تهران بود ند که نمره آنان در آزمون افسردگی بک بین 14 تا 63 بود و به صورت تصادفی در دوگروه 15 نفری قرار گرفتند. آن­گاه مداخلات درمانی (رویکرد پذیرش وتعهد) به گروه آزمایش (تعداد 14 نفر به علت ریزش) طی ده جلسه و در ده هفته متوالی انجام شد و گروه کنترل هیچ آموزشی را ندیدند. در این پژوهش جهت آزمودن فرضیه­ ها از روش واریانس با اندازه ­گیری مکرر استفاده گردید. نتایج نشان داد که رویکرد پذیرش و تعهد منجر به کاهش افسردگی زنان خانه­دار شده است  (01/0 > Ρو 1/42= F).

کلیدواژه‌ها