دوره و شماره: دوره 1391، شماره 21، زمستان 1391 (262) 
7. تحلیل فرهنگی فمنیسم در رمان های پست مدرن فارسی

سید محمد میر سندسی؛ احمد درستی؛ ابوالفضل سعیدی