ناکارآمدی خانواده، عاملی پیش بین برای افسردگی دختران

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیدههدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ساخت خانواده و افسردگی در دختران نوجوان است.167 نفر از دانش ­آموزان دختر دوره راهنمایی منطقه 6 آموزش و پروش با میانگین سنی 5/13 سال به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه خانواده آزما و فهرست افسردگی کودک پاسخ دادند. پس از جمع‌آوری اطلاعات، از روش­های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و ...) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری) استفاده شد.نتایج نشان داد که 1/67 درصد از گروه نمونه فاقد افسردگی ، 3/29 درصد در آستانه افسردگی و 6/3 درصد دارای افسردگی هستند. نتایج همچنین همبستگی منفی و معنادار بین افسردگی و نمره کل ساخت خانواده(05/0>α،159/0-= r) و زیر مقیاس­های نقش­های خانوادگی (01/0>α ، 438/0 -= r)و ابراز عواطف (01/0>α ، 280/0 -= r) و همبستگی مثبت و معنادار بین افسردگی و حل مشکل (01/0>α ، 417/0= r) را نشان دادند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز با توجه به ضرایب تأثیر نقش­ های خانوادگی (295/0- ) و حل مشکل (242/0 ) بیانگر آن بود که 23% واریانس مربوط به افسردگی در گروه نمونه به وسیله این دو زیرمقیاس قابل تبیین است. در پایان الزامات موضوع مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها