بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر افزایش طلاق توافقی در شهرستان کرمانشاه

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

چکیده پژوهش حاضر با توجه به گرایش روزافزون جامعه به طلاق توافقی درصدد است با بررسی جامعه­ شناسانه و به کمک روش­ های کمی (پیمایش) و کیفی (اسنادی و کتابخانه ­ای)، عوامل اجتماعی موثر بر طلاق توافقی شهرستان را مورد بررسی قرار دهد. بررسی­ ها نشان می­ دهد که تقابل ساختار سنتی و مدرن در جامعه کنونی ایران، فردگرایی نیمه­تمام، افزایش آگاهی و اشتغال زنان، تغییر نگرش افراد جامعه نسبت به ازدواج، جامعه ­پذیری ناقص و کاهش کنترل اجتماعی از عوامل افزایش طلاق در جامعه می­ باشد. مقایسه دو نوع طلاق توافقی و غیرتوافقی نشان می­ دهد که طلاق توافقی بیشتر از سوی افراد طبقه متوسط جامعه مورد استقبال قرار می­ گیرد، این افراد نسبت به افرادی که به صورت غیر توافقی اقدام به طلاق می­ کنند، به ساختارهای مدرن جامعه نزدیک­تر بوده و به زندگی نگرش غیر سنتی دارند و نسبت به یکدیگر در زندگی و حتی در فرآیند طلاق مسالمت­آمیز برخورد می­ کنند. کمتر خیانت می­ کنند و کمتر به مواد مخدر اعتیاد دارند و دغدغه ­های اقتصادی آنها کمتر از دغدغه ­های فردی، عاطفی و فرهنگی، در جدایی این افراد اهمیت دارد.

کلیدواژه‌ها