تحلیل فرهنگی فمنیسم در رمان های پست مدرن فارسی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین (ع)/دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

چکیده زنان، نیمی از ترکیب جمعیتی جوامع را تشکیل می­ دهند که با داشتن توانمندی­ های ذات­گرایانه خود، نقشی اساسی در تکامل مرد، تربیت نسل، مدیریت عاطفی کانون خانواده و پویایی فرهنگ جامعه ایفا می ­نمایند. این قشر عظیم در گفتمان غالب عصر حاضر، حقوق و مطالبات خود را در گفتمان جنسیت و گرایش ­های فمنیستی دنبال می ­نمایند. فمنیسم، جنبشی است که با رویکرد سیاسی و حقوقی به دنبال دست­یابی به حقوق از دست رفته زنان، رفع تبعیض جنسیت و مبارزه با گفتمان مرد محور و جلوه ­های تفکر مردسالاری، توانسته ­است، ایده ­ها و مطالبات خود را به عنوان یک گفتمان جهان­ شمول، به سایر جوامع، بسط و انتشار دهد. امروزه فمنیسم، پویاترین و گسترده­ ترین شکل خود را در پیوند با پست­ مدرنیسم ارائه داده است.  فمنیست­ ها برای بسط ایده­ های خود، از ظرفیت هنری و ادبی رمان به عنوان  موثرترین  ابزار و رسانه استفاده نموده اند. در ایران نیز برخی از رمان­ های پست­ مدرن فارسی به مسئله و موضوع زنان پرداخته ­اند، یافته­ های این تحقیق با تحلیل محتوای برخی از رمان­ های پست ­مدرن فارسی، بیانگر وجود مفاهیم و مولفه ­های اساسی فمنیسم شامل: عقب ­ماندگی زنان، مظلومیت، ستم بر آنان، حقوق زنان، آزادی زنان و نابرابری اجتماعی، در نگرش نویسندگان می­ باشد که آن نیز به نوبه خود، گویای وجود برخی از واقعیت­ های اجتماعی جامعه ایران در دوره معاصر در نوع نگاه  به زنان بوده ­است و تا زمانی که این نگرش­ ها به عنوان یک واقعیت، در عین و ذهن (باور و ساختار) جامعه وجود داشته باشد، رویکرد رادیکالی فمنیسم و گرایش افراطی به گفتمان جنسیت، به تشدید این دیدگاه و انعکاس آن در رمان­ های فارسی و بروز برخی پیامدهای فرهنگی و تربیتی در جامعه منجرخواهد شد.

کلیدواژه‌ها