رابطه تماشای تلویزیون با الگوی مصرف دختران دانشجو

نویسنده

دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

چکیده این پژوهش، رابطه تماشای تلویزیون را در شکل دادن به الگوی مصرف زنان دانشجو، مورد بررسی قرار می ­دهد و هدف آن نشان دادن تأثیر تلویزیون بر انتخاب و خرید کالا و خدمات توسط مخاطبان است. برای این منظور، دانشجویان دانشگاه الزهرا(س)، مورد مطالعه قرار گرفتند و 240 نفر از آنان به شیوه نمونه­ گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند. داده­ های آماری با بهره ­گیری از نرم افزارSPSS  و آزمون فریدمن و ضریب همبستگی کرامر و تااوکندال بی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل­ های دو متغیره و سه متغیره بر اساس نوع و میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته ارائه شد. نتایج نشان داد بین متغیر مستقل «مدت تماشای تلویزیون» و متغیر وابسته «الگوی مصرف دانشجویان دانشگاه الزهرا(س)»، همبستگی مثبت وجود دارد. اگرچه بیشتر دانشجویان، تلویزیون را با هدف پر کردن اوقات فراغت خود تماشا می­ کنند، اما برنامه ­های این رسانه بر انتخاب آنان در خرید مواد خوراکی، پوشاک، هدیه، لوازم بهداشتی و کالاهای فرهنگی تأثیر داشته است.

کلیدواژه‌ها