ارزیابی عوامل اجتماعی-‌اقتصادی موثر بر سرمایه اجتماعی زنان (با تأکید بر نقش آن در اقتصاد گذار ایران)

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه اصفهان / دانشگاه پیام نور اصفهان

3 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

توسعه پایدار از جمله موضوعات مهم بین رشته­ ای است که فراتر از رشد اقتصادی بوده و به مباحث کیفی توسعه بسیار اهمیت می­دهد. سرمایه اجتماعی نیز از متغیرهای کلیدی است که از جنبه ­های مختلف اجتماعی، اقتصادی و حتی به لحاظ محیط زیستی بر توسعه پایدار تاثیرات معناداری خواهد داشت. در این بین زنان و سرمایه اجتماعی رابطه تنگاتنگی با ادبیات توسعه پایدار دارند. با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی زنان در اقتصاد گذار کشورهای در حال توسعه این مقاله در پی جواب به سوالات زیر می باشد: 1-     عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر سرمایه اجتماعی زنان جهت نیل به توسعه پایدار چیست؟ 2-     آیا عوامل اجتماعی هم­چون سن، تحصیلات بر سرمایه اجتماعی زنان موثر است؟ 3-     آیا عوامل اقتصادی هم­چون درآمد فرد، درآمد همسر، نوع شغل و طبقه اجتماعی و اقتصادی فرد بر سرمایه اجتماعی زنان موثر است؟ روش این تحقیق پیمایش است. جمعیت نمونه آن600 نفر از زنان 20 سال به بالای ساکن در شهر شیراز می­باشند. از تکنیک پرسشنامه برای جمع­ آوری اطلاعات استفاده شده و اعتبار آن به روش صوری و پایایی آن به کمک آماره آلفای کرونباخ سنجیده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که درآمد، تحصیلات، نوع شغل و طبقه اقتصادی و اجتماعی از عوامل موثر و افزایش دهنده سرمایه اجتماعی زنان در کشور می ­باشد.

کلیدواژه‌ها