بررسی نگرش مادران به کاربرد فناوری در آموزش زبان انگلیسی فرزندان

نویسندگان

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نگرش مادران ایرانی به آموزش زبان انگلیسی فرزندانشان با استفاده از فناوری است. صدو هیجده خانم متأهل دارای فرزند با روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شدند. نگرش آنان به استفاده از رایانه جهت آموزش زبان انگلیسی فرزندانشان توسط پرسشنامه­ ی محقق ساخت و با در نظر گرفتن سه جنبه شامل آموزشی، عاطفی و اقتصادی ارزیابی گردید. داده ­ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون تی و محاسبه ضریب همبستگی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که مادران به طور­کلی به استفاده از فناوری برای آموزش زبان انگلیسی نگرشی مثبت دارند. این نگرش در دو جنبه آموزشی و اقتصادی به­طور معناداری از میانگین نظری (3) بالاتر است. اما در جنبه عاطفی این نگرش نه مثبت و نه منفی است. تفاوت نگرش مادران با درنظرگرفتن تحصیلات و وضعیت اشتغال به­طور کلی معنادار نبود ولی تفاوت نگرش با در نظر گرفتن سه جنبه نشان داد که مادرانی که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند به جنبه عاطفی کاربرد رایانه بیشتر نگرش مثبت دارند. در عین حال، در جنبه­ های آموزشی و اقتصادی هیچ تفاوتی بین مادران با تحصیلات دانشگاهی و مادران دیپلمه مشاهده نشد. بررسی تفاوت نگرش مادران با توجه به وضعیت اشتغال آنها نشان داد که هیچ تفاوتی بین نگرش کلی و سه جنبه نگرش بین مادران شاغل و خانه­ دار وجود ندارد. محاسبه ضریب همبستگی نشان داد که هیچ ارتباطی بین نگرش­ ها به ­طور کلی و جنبه های آن با سن مادران و تعداد فرزندان آنان وجود ندارد. یافته ­های این پژوهش بیانگر نظر نسبتاً مثبت مادران در به استفاده از فناوری در یادگیری فرزندانشان است که می ­تواند راهگشای نظام آموزش و پرورش در جهت توسعه آموزش مبتنی بر فناوری (مانند آموزش الکترونیکی) باشد. یافته ها هم بر ضرورت برقراری دوره ­های آشنا سازی مادران ایرانی با فواید فناوری در آموزش تأکید دارد.  

کلیدواژه‌ها