دوره و شماره: دوره 8، شماره 24، آبان 1392 (356) 
اثربخشی آموزش مهارت های کنترل خشم بر سلامت عمومی زنان خانه‌دار

زکیه امانی؛ افسانه بوستان؛ سیمین‌دوخت رضاخانی؛ زهرا اخوی