بررسی رابطه بین انعطاف پذیری خانواده و دینداری و سلامت روان در بین نوجوانان خانه گریز و عادی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین انعطاف ­پذیری خانواده، دینداری و سلامت روان در بین نوجوانان خانه ­گریز و عادی است. برای این منظور 60  نوجوان عادی و 60 نوجوان خانه­ گریز دختر و پسر با استفاده از روش نمونه ­گیری تصادفی انتخاب شدند و پس از همتاسازی از نظر ویژگی­ هایی مثل شرایط اقتصادی، سنی و وضعیت تأهل در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. سه پرسشنامه انعطاف­ پذیری خانواده، دینداری و سلامت روان درباره گروه آزمایش اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ ها از روش آمار استنباطی و رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می ­دهد که بین انعطاف­ پذیری خانواده، دینداری و سلامت روان در بین نوجوانان، رابطه معناداری وجود دارد. به ­طوری­ که نوجوانانی که دارای خانواده انعطاف ­پذیر و دیندار بودند از سلامت روانی بالاتری برخوردار بودند و همچنین تفاوت معناداری بین نوجوانان خانه ­گریز و عادی از لحاظ انعطاف­ پذیری خانواده، دینداری و سلامت روان مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها