مقایسه تعهدات به زناشویی زوجین نسبت به همسر معلول خود در خلال زندگی مشترک

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله(عج) ،مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مطالعات زنان تهران

3 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

چکیده این پژوهش به منظور مقایسه تعهدات به زناشویی زوجین نسبت به همسر معلول خود در خلال زندگی مشترک انجام شده است. نمونه­های مورد بررسی، 60 معلول جسمی متاهل مراجعه­کننده به مراکز درمانی انجمن ام اس، مراکز توانبخشی وابسته به انجمن ضایعات نخاعی و مرکز توانبخشی وابسته به بهزیستی مستقر در شرق شهرستان تهران، اعم از مرد و زن که حداقل سه سال پس از تاهل معلول شده­اند، می­باشد. روش نمونه­گیری در این تحقیق به صورت در دسترس و غیرتصادفی با در نظر گرفتن ویژگی­های مورد نظر از میان بیماران معلول مراجعه­کننده بوده است. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه محقق ساخته مربوط به تعهد زناشویی بود. نتایج نشان داد که میزان عمل به تعهدات زناشویی توسط زنان در قبال همسر معلول­شان بیشتر از مردان در قبال همسر معلول­شان بوده که از نظر آماری معنی­دار است (00/0 =P). همچنین عواملی مانند مدت تاهل با 02/0 =P و سطح تحصیلات با 00/0 =P با میزان ایفای تعهدات به زناشویی رابطه مستقیم دارد. از طرفی میزان رضایت­مندی مردان معلول از زندگی نسبت به زنان معلول بیشتر است و این اختلاف از نظر آماری معنی­دار می­باشد (02/0 =P). پای­بندی به تعهدات زناشویی توسط زنان در قبال همسر معلول­شان بیشتر از مردان در قبال همسر معلول­شان است و عواملی مانند مدت تاهل و سطح تحصیلات با میزان ایفای تعهدات زناشویی رابطه مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها