دوره و شماره: دوره 8، شماره 23، مرداد 1392 (321) 
تبیین جامعه‌شناختی خشونت شوهران علیه زنان: آزمون تجربی دیدگاه نظری ترکیبی

غلامحسین نیکوکار؛ محمود فرهادی محلی؛ علی فرهادی محلی؛ یاسر علیدادی تلخستانی؛ یاسر علیدادی تلخستانی


بررسی تأثیر تمایزات فردی و روانی زنان بر مدیریت بدن

افسانه توسلی؛ غلامرضا علاماتی؛ الهام حبیبی؛ امیرمسعود احمدی