بررسی رابطه بین انگیزه های ارتباط بین فردی دختران با رضایت از ارتباط با پدر

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده ارتباط یکی از مهم­ترین جنبه­ های زندگی اجتماعی است. لذا پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین انگیزه ­های ارتباط بین­ فردی (لذت، عاطفه، شمول، گریز، آرمیدگی و کنترل) با رضایت از ارتباط با پدر در دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز پرداخته است. نمونه شامل 195 دانشجوی دختر دانشگاه شهید چمران اهواز است که به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس رضایت از ارتباط (Com-Sat) و مقیاس انگیزه­ های ارتباط بین­ فردی ((ICM است. برای تحلیل داده ­ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج به ­دست آمده نشان می­ دهد بین انگیزه­ های لذت، عاطفه، شمول و آرمیدگی با رضایت از ارتباط، رابطه مثبت وجود دارد. هم چنین نتایج رگرسیون چندمتغیری به روش مرحله ­ای نشان می­ دهد که انگیزه ­های لذت، آرمیدگی، گریز و شمول بهترین پیش­ بینی­ کننده برای رضایت از ارتباط است. بر این اساس می­ توان نتیجه گرفت که انگیزه ­های ارتباط بین فردی پیش ­بینی کننده های معنی داری برای رضایت از رابطه هستند.

کلیدواژه‌ها