اعتقاد به حجاب و نگرش های مربوط به آن

نویسندگان

دانشکده صدا و سیما

چکیده

چکیده در این مقاله به موضوع «اعتقاد به حجاب» و «نگرش‌های مربوط به آن» پرداخته شده است. در واقع، با انجام تحلیل ثانویة داده‌های یک نظرسنجی، «اعتقاد به حجاب» و «نگرش‌های مربوط به آن» بررسی ‌گردید. روش این پژوهش تحلیل ثانویه است. در این مقاله داده‌هایِ «طرح نظرسنجی از مردم تهران درباره نوع نگرش آنان به وضعیت حجاب و عفاف در جامعه» انجام‌شده در «پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات» مورد تجزیه و تحلیل مجدد قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در واقع، این تحقیق در رهیافت تحلیلی و تکمیلی تحقیق پیشین انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می­ دهد در میان افراد جامعه تحقیق، متغیر «اعتقاد به حجاب» در سطح بالا قرار دارد. ولیکن «میزان نگرش به مسئله حجاب به عنوان یک معضل» در سطح بالایی است. «میزان رضایت از موقعیت فعلی حجاب»  نیز در سطح نسبتاً متوسط قرار دارد. همچنین افراد جامعه معتقدند میزانِ اثرگذاری «عوامل فرهنگی بیرونی بر حجاب» و «عوامل فرهنگی دورنی بر حجاب» هر دو در سطح متوسط هستند.

کلیدواژه‌ها