تبیین جامعه‌شناختی خشونت شوهران علیه زنان: آزمون تجربی دیدگاه نظری ترکیبی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین (ع)/دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

چکیده

چکیده امروزه، خشونت شوهران علیه زنان، به مسئله‌ای فراگیر تبدیل شده است که مرزهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در نوردیده است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت شوهران علیه زنان در شهر تهران می­باشد. برای نیل به این منظور از روش تحقیق پیمایشی و ابزار پرسشنامه جهت جمع­آوری اطلاعات بهره گرفته شده است. روایی ابزار سنجش متغیر وابسته (91/0=α) و اعتبار  آن از طریق اعتبار سازه تأیید شده‌ است. جامعه آماری تحقیق را کلیه زنان 15- 45 ساله متأهل ساکن شهر تهران تشکیل می‌دهند که در مجموع 400 نفر از زنان ساکن منطقه 4 تهران به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای بررسی خشونت شوهران علیه زنان، از چهارچوب نظری دربرگیرنده نظریات پدرسالاری، یادگیری اجتماعی و منابع استفاده شده است. براساس تحلیل داده‌های تحقیق، از میان شش متغیر مستقل، متغیر قدرت زن در ساختار خانواده با ضریب تأثیر رگرسیونی (43/0-=β)، مهم‌ترین تبیین‌کننده خشونت شوهران علیه زنان می­باشد و متغیرهای خشونت در خانواده خاستگاه، خشونت­پذیری، منابع حمایتی اجتماعی، پذیرش کلیشه‌های جنسیتی از سوی زن و پایگاه اجتماعی- اقتصادی نسبی زوجین از لحاظ تبیین متغیر وابسته، به ترتیب در رتبه­های بعدی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها