پیامدهای افزایش پذیرش دانشجویان دختر بر کارکردهای نهاد خانواده ( از منظر اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان)

نویسنده

دانشگاه جامع امام حسین (ع)/دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

چکیده خانواده یکی از بنیادی­ترین نهادهای اجتماعی است که تحولات اقتصادی و اجتماعی جوامع بر کارکردهای آن تاثیر جدی برجای می ­گذارد. نتایج تحقیقات موجود نشان می­ دهد، سطح تحصیلات زن و مرد یکی از عوامل موثر بر کارکردهای خانواده است. یکی از تحولات دهه های اﺧﻴر در ایران، رشد فزاینده حضور زنان در سطوح مختلف آموزش عالی و گذر از مرز 55 درصد قبولی زنان در آزمون سراسری دانشگاه­ ها است. هدف این پژوهش بررسی نتایج و پیامدهای این پدیده در نهاد خانواده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری آن اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان هستند. نمونه آماری آن دارای 125نفر عضو (شامل 112 نفر مرد و 13 نفر زن) و به روش نمونه ­گیری تصادفی چندمرحله ای تعیین گردید. برای جمع ­آوری اطلاعات از دو روش کمی( پرسشنامه محقق ساخته) وروش کیفی( مصاحبه نیمه سازمان­یافته) استفاده گردید. یافته ­های تحقیق نشان می­ دهد که از نظر اعضای نمونه، افزایش پذیرش دانشجویان دختر بر تمامی کارکردهای خانواده (شامل کارکرد تربیتی و پرورشی، کارکرد تامینی، کارکرد تولید مثل و نظام بخشی به رفتارهای جنسی، و کارکرد اقتصادی) بیش از حد متوسط تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها