بازساخت، رواسازی، پایاسازی و هنجاریابی مقیاس ترس از صمیمیت زنان

نویسندگان

دانشگاه تربیت شهید رجایی

چکیده

چکیده ایجاد تعادل بین جدایی و با هم بودن کلید صمیمیت خانوادگی سالم است. بنابراین، صمیمیت و ترس صمیمیت از مفاهیم مهمی هستند که تاثیر به­سزایی در روابط بین شخصی افراد دارند. هدف کلی این پژوهش بازساخت، رواسازی، پایاسازی و هنجاریابی مقیاس ترس از صمیمیت می­باشد. روش پژوهش از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه زنان شهر تهران است که به روش نمونه­گیری در دسترس، انتخاب شدند. 150 نفر پرسشنامه ترس از صمیمیت را تکمیل نمودند. برای ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامه از روش تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد. یافته­ ها نشان می­دهد که این مقیاس شامل چهار عامل گرایش به صمیمیت، ترس از صمیمیت، نگران از دیدگاه دیگران و میزان کیفیت رابطه می­باشد. پایایی این مقیاس با روش آلفای کرونباخ (71/0) و همبستگی آزمون- بازآمون (77/0) محاسبه شده است. در ادامه با استفاده از محاسبه نمره  Zو T، نرمال­سازی و امکان تعبیر و تفسیر نمره خام هر فرد با توجه به نیمرخ ترسیم شده در این پژوهش وجود دارد. نتایج پژوهش حاضر اعتبار و پایایی مقیاس ترس از صمیمیت را برای تشخیص ترس از صمیمیت در میان زنان تایید می­کند.

کلیدواژه‌ها