بررسی خشونت مردان نسبت به همسر و عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر آنمورد مطالعه: مردان متأهل شهر شیراز

نویسنده

دانشگاه یاسوج

چکیده

چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر،  بررسی خشونت مردان نسبت به همسر و عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر آن در شهر شیراز است. روش تحقیق از نوع پیمایشی است و جامعه آماری کلیه مردان متأهل شهر شیراز است که از طریق جدول نمونه­گیری لین360 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای، انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه­ای حاوی سؤالات بسته و محقق ساخته است که با استفاده از روش اعتبار صوری تعیین اعتبار گردیده و جهت تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته­ های پژوهش نشان می ­دهد که 2/5 درصد از مردان دارای خشونت در حد خیلی زیاد، 3/14 درصد دارای خشونت زیاد، 5/52 درصد خشونت بینابین و 9/17درصد از آنان دارای خشونت در حد کم نسبت به همسرشان هستند. در این بین 1/10 درصد هرگز اعمال خشونتی نسبت به همسرشان نداشته­ اند. در این پژوهش میزان رضایت جنسی از همسر، عضویت در گروه­ های مختلف اجتماعی و میزان استفاده از رسانه ها، سه متغیر مستقل بودند که علاوه بر تأیید فرضیه مرتبط با آنها در رگرسیون چند متغیره نیز به عنوان مهم­ترین متغیرها شناخته شدند و توانستند 36 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین نمایند. لذا می ­توان گفت انتظاراتی که مردان از همسر خود در رابطه با مسائل جنسی دارند و همچنین ورود آنان به گروه­های اجتماعی که می­ تواند به آنها دید جدیدی عرضه نماید و درنهایت کسب شناخت از طریق رسانه ­ها، بر درجه رفتار خشونت­ آمیز آنان با همسر خود، تأثیرگذار می­ باشد.

کلیدواژه‌ها