دوره و شماره: دوره 9، شماره 27، مرداد 1393 (522) 
رابطه هویت با خودمختاری، شایستگی و وابستگی در نوجوانان دبیرستانی

میترا نقی پور قزلچه؛ زهرا ستوده؛ صدراله خسروی؛ نازنین هنرپروران