بررسی میزان تأثیر آموزش گروهی مدیریت خشم بر عزت نفس دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی یک شهرک نظامی در تهران

نویسندگان

امام حسین علیه السلام

چکیده

هدف این پژوهش تعیین میزان تأثیر آموزش گروهی مدیریت خشم با رویکرد شناختی ـ رفتاری بر عزت­نفس دانش­آموزان مدارس راهنمایی دخترانه یک شهرک نظامی است. "آموزش گروهی مدیریت خشم با رویکرد شناختی ـ رفتاری بر افزایش عزت‌نفس دانش آموزان مؤثر است." فرضیه تحقیق بوده ا ست. روش پژوهش: روش تحقیق شبه آزمایشی از نوع پیش­آزمون ـ پس­آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل است. جامعه آماری تحقیق را تمام دانش آموزان مدارس راهنمایی دخترانه یک شهرک نظامی در تهران تشکیل می­دهند. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، و افراد نمونه که 45 نفر بودند با روش جایگزینی تصادفی در سه گروه 15 نفره (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه) قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده برای     اندازه­گیری میزان عزت نفس آزمودنیها، آزمون عزت­نفس کوپر اسمیت است. بر اساس اطلاعات پس‌آزمون عزت‌نفس و مقایسه آنها با پیش‌آزمون با بهره‌گیری از تحلیل واریانس، 52% تغییر پس از اعمال مداخله در گروه آزمایش مشاهده شد که نشاندهنده افزایش عزت‌نفس کلی آزمودنیها پس از آموزش گروهی مدیریت و کنترل خشم بوده است.

کلیدواژه‌ها