دوره و شماره: دوره 9، شماره 28، آبان 1393 (528) 
رابطه تهاجم فرهنگی غرب و کارکرد خانواده های ایرانی

سید علی سید نژاد؛ حمیدرضا حاتمی؛ مهرشاد شبابی؛ عباس خلجی


بررسی ساختار عاملی مقیاس خودکارامدی مادران

علی محمد رضایی؛ معصومه رحیمی؛ سید سعید واعظ فر؛ علی دلاور