نقش واسطه ای همدلی همسران در ارتباط بین الگوهای فراغت با خرسندی و ثبات ازدواج

نویسندگان

1 رازی

2 خوارزمی

3 علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده

هدف این پژوهش تعیین جایگاه همدلی همسران به عنوان متغیر واسطه‌ای در ارتباط بین فعالیتهای فراغتی با شادی و ثبات ازدواج بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بود؛ بدین منظور270 نفر از متأهلان شهرستان کرمانشاه مشروط به گذشت چهار سال از زندگی مشترک آنها به روش خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. مقیاس راهبردهای حفظ رابطه (RMSM)، شادکامی زناشویی (MHM)، نیمرخ فراغت خانواده (FLAP) و ثبات ازدواج ابزار استفاده شده در این پژوهش بودند. برای تحلیل داده­ها از تحلیل مسیر استفاده شد. تحلیل داده‏ها نشان داد که الگوهای تعادلی و هسته‌ای فراغت با همدلی همسران و همدلی با ثبات ازدواج و رضایتمندی زناشویی رابطه دارد. هم­چنین همدلی همسران نقش واسطه­ای در ارتباط الگوهای فراغت خانواده با رضایتمندی و ثبات زناشویی ایفا می­کند. می‌توان چنین استنباط کرد که فعالیتهای فراغتی توسط اعضای خانواده طبق ساختار خاص خود، محرک اصلی برانگیزنده حس همدلی طرفین و تبیین‌کننده کیفیت روابط همسران و نهایتاً ثبات و تداوم ازدواج است.

کلیدواژه‌ها