رابطه هویت با خودمختاری، شایستگی و وابستگی در نوجوانان دبیرستانی

نویسندگان

1 آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 امام حسین علیه السلام

3 آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

4 آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هویت  با خودمختاری ، شایستگی و وابستگی در نوجوانان دبیرستانی است. این پژوهش کاربردی است و می تواند به شناخت هر چه بیشتر و بهتر نوجوانان، خودمختاری، شایستگی، وابستگی، مسائل و مشکلات آنها بینجامد. روش این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن را تمام نوجوانان دبیرستانی دختر و پسر شهرستان تهران تشکیل می‏دهند. برای این منظور 300 دانش آموز به روش تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. برای سنجش هویت از پرسشنامه هویت و برای بررسی نیازهای اساسی روانشناختی از پرسشنامه خودمختاری، شایستگی و وابستگی استفاده شده است. داده­ها با استفاده از روش همبستگی، آزمون t و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که بین هویت با خودمختاری، شایستگی و وابستگی در نوجوانان رابطه مثبت و معناداری هست. نتایج دیگر این پژوهش نشان می­دهد که بین هویت در دختران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها