بررسی تأثیر تحصیلات زنان بر هویت آنان (مطالعه موردی شهر تبریز)

نویسنده

تبریز

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیر تحصیلات بر تغییرات هویتی زنان پرداخته است. در این تحقیق، تحصیلات زنان به‌عنوان متغیر مستقل و هویت مدرن و پست مدرن به‌عنوان متغیرهای وابسته تعیین‌شده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار اندازه‌گیری تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری در این تحقیق عبارت است از تمام زنان بالای 15 سال ساکن در شهر تبریز، شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، حجم نمونه 350 نفر بوده که از طریق فرمول کوکران براورد شده است. یافته‌های تحقیق، تأثیر تحصیلات را بر هویت مدرن و پست مدرن در ابعاد مختلف آنها نشان می‌دهد. بر این اساس، تحصیلات عاملی محدود کننده برای زنان در زندگی خانوادگیشان به­شمار نمی­رود بلکه با افزایش تحصیلات در عین اینکه فرصت مشارکت و حضور در عرصه‌های عمومی برای زنان افزایش می‌یابد، قدرت انتخاب و قدرت کنترل آنها بر زندگیشان زیادتر می‌شود. تحصیلات برای زنان فرصتهایی را ایجاد می‌کند که از طریق آن، پلی بین نقشهای حوزه عمومی و خصوصی برقرار سازند و توان خود را در جامعه نشان دهند. 

کلیدواژه‌ها