بررسی وضعیت سلامتِ زنانِ سرپرست خانوارِ شهری و روستایی شهرستان جهرم و عوامل اجتماعی- اقتصادی مرتبط با آن

نویسندگان

1 یاسوج

2 علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله به بررسی وضعیت سلامت زنان سرپرست خانوار در شهرستان جهرم پرداخته است. روش پژوهش کمی و پیمایشی، و از روش نمونه‌گیری مطبق سهمیه‌ای برای دستیابی به پاسخگویان استفاده ‌شده است. حجم نمونه بر اساس جدول تعیین حجم نمونه لین، 326 نفر از زنان سرپرست خانوار شهر و روستاهای جهرم بوده‌اند. بر اساس یافته‌های تحقیق، سالخوردگان، روستاییان، کسانی که در منزل غیرشخصی ساکن هستند و کسانی که به علل ارادی سرپرست خانوار شده، و سرپرستی یک تا چهار نفر را عهده‌دار بوده‌اند در مقایسه با دیگران، سلامت جسمانی کمتری داشتند. هم­چنین، شاغلان و باسوادان، سلامت روانی کمتر و کسانی که رضایت اجتماعی بیشتری داشته‌اند، سلامت روانی بیشتری داشتند. بر اساس نتایج پژوهش علت سرپرستی (ارادی یا غیرارادی بودن) از مهمترین عوامل  تأثیرگذار بر سلامت جسمانی و روانی پاسخگویان بوده است؛ هر سه عامل بیولوژیکی، جغرافیایی و اجتماعی ـ اقتصادی برای سلامت مهم‌ است؛ اما سهم دو عامل اول برای سلامت جسمانی و سهم عامل سوم برای سلامت روانی بیشتر است. مهمتر از همه اینکه این عوامل، می‌تواند تأثیرات منفی همدیگر را تقویت کند به‌گونه‌ای که زنان پیر، بیسواد و شهری­ای که فاقد مسکن شخصی، و به علل غیرارادی سرپرست خانوار شده‌اند، کمترین مقدار سلامت جسمانی داشته­اند. 

کلیدواژه‌ها