بررسی ارتباط معنا و هدف زندگی و انگیزش تحصیلی با آمادگی برای بی‌حوصلگی در دانشجویان دختر

نویسندگان

1 تبریز

2 علوم پزشکی لرستان

چکیده

بر اساس مطالعات، زمینه­های مختلفی می­تواند به بروز بی­حوصلگی منجر شود. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط معنا و هدف در زندگی و انگیزش تحصیلی با آمادگی برای بی‌حوصلگی در دانشجویان دختر انجام شد. نمونه پژوهش 207 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 92-1391 بودند که به پرسشنامه­ معنا و هدف زندگی، انگیزش تحصیلی و آمادگی برای بی­حوصلگی فارمر و ساندبرگ (1986) پاسخ دادند. همه آزمودنیها داوطلبانه پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند و برگرداندند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون تحلیل شد. نتایج نشان داد که معنا و هدف زندگی و انگیزش تحصیلی بیرونی و درونی رابطه معناداری با بی‌حوصلگی دارد. هم­چنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که به ترتیب 38، 44 و 49 درصد بی‌حوصلگی دانشجویان با متغیرهای پیش‌بین تبیین می‌شود. با توجه به این موارد و عوارض متعدد بی­حوصلگی (افت تحصیلی، ترک تحصیل، افسردگی، سوء مصرف مواد) لازم است در دانشگاه‌ها برنامه­هایی به‌منظور پیشگیری از آن اجرا شود.

کلیدواژه‌ها