بررسی ارتباط میزان تقید مردان به باورهای دینی و خشونت علیه زنان در شهر یاسوج

نویسندگان

یاسوج

چکیده

این مقاله به بررسی ارتباط میزان تقید مردان به باورهای دینی و ویژگیهای جمعیت­شناختی با میزان خشونت علیه زنان در شهر یاسوج پرداخته است. روش پژوهش، پیمایشی، جامعه آماری پژوهش را تمام زنان متأهل 54 ـ 15 ساله شهر یاسوج تشکیل داده است که در زمان پژوهش حداقل یک سال از ازدواج آنها گذشته باشد. داده­های پژوهش از طریق پرسشنامه و با شیوه­ نمونه‌گیری چند مرحله‌ای طبقه‌بندی ‌شده تصادفی از یک نمونه 400 نفری از جامعه آماری به‌دست آمده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین مدت‌زمان ازدواج زوجین با میزان خشونت شوهران علیه زنان رابطه­ای معنادار نیست، اما از سویی دیگر، بین تعداد فرزندان و میزان تقید شوهر به باورهای دینی با میزان خشونت شوهران علیه زنان رابطه معنادار هست. نتیجه­گیری اساسی پژوهش این است که با افزایش میزان تقید شوهر به باورهای دینی از میزان خشونت علیه زنان کاسته می­شود.

کلیدواژه‌ها