دوره و شماره: دوره 1392، شماره 22، فروردین 1392 (263) 
بررسی رابطه شادکامی و رضایت از زناشویی در بین خانواده های شهرستان زهک

سیدرضا بلاغت؛ حسین ابراهیم زاده اسمین؛ سید جمال موسوی نژاد؛ زری خزاعی؛ محمد محمودوند؛ محمد محمودوند