بررسی رابطه نگرش دینی با آرامش روانی ، اعتماد به نفس، اضطراب و افسردگی نوجوانان دختر

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین (ع)/دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

چکیده هدف تحقیق حاضر بررسی نقش نگرش دینی در آرامش روانی، افزایش اعتماد به نفس و کاهش اضطراب و افسردگی می­باشد. روش تحقیق مورد استفاده، روش پیمایشی است به همین منظور یک نمونه 302 نفری از بین دانش ­آموزان دختر دبیرستانی به شیوه نمونه ­گیری تصادفی خوشه ­ای انتخاب گردید. ابزار جمع­ آوری اطلاعات پرسشنامه نگرش دینی، پرسشنامه آرامش، اعتماد به نفس، اضطراب و افسردگی در دانش ­آموزان می­ باشد. داده ­ها در دو سطح توصیفی و استنباطی(آزمون t ،آزمون F و ضریب همبستگی پیرسون) با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که نگرش دینی بر آرامش روانی و اعتماد به نفس دانش ­آموزان تأثیر دارد ولی نگرش دینی تأثیری بر کاهش اضطراب و افسردگی ندارد. به عبارتی عوامل دیگری نیز وجود دارند که موجب اضطراب و افسردگی می شود ولی ریشه های آرامش و اعتماد به نفس بالا نگرش دینی می باشد.

کلیدواژه‌ها