اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر تعارضات زناشویی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

چکیده هدف از این پژوهش بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت­های زندگی بر تعارضات زناشویی می­باشد. جامعه آماری مورد مطالعه مشتمل بر کلیه زنان مراجعه­کننده به مرکز مشاور آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج در شش ماهه اول سال 90 می­باشد. از جامعه مورد نظر ۵۰ نفر جهت تشخیص تعارضات زناشویی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته تعارضات زناشویی، مورد غربال­گری قرار گرفتند و بدین ترتیب، مجموعاً 25 آزمودنی در یک طرح نیمه آزمایشی، به صورت تصادفی در  دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. یک هفته قبل از اجرای برنامه آموزش‌، از هر دو گروه پیش­آزمون تعارضات زناشویی به عمل آمد. سپس گروه آزمایشی 15 جلسه، برنامه آموزشی مهارت­های زندگی را دریافت نمود. بعد از پایان آموزش، از هر دو گروه پس­آزمون تعارضات زناشویی به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش مهارت­های زندگی توانسته است تعارضات زناشویی را به طور معناداری کاهش دهد (P<0/05).

کلیدواژه‌ها