بررسی مقایسه ای هوش فرهنگی و رضایتمندی زناشویی دانشجویان متأهل دبیری

نویسندگان

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

چکیده هدف اصلی پژوهش، بررسی مقایسه­ا ی هوش فرهنگی و رضایتمندی از زناشویی در دانشجویان متأهل دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بود. بدین منظور 100 نفر از دانشجویان متأهل دانشکده­ های مختلف این دانشگاه به تفکیک جنسیت (50 زن و 50 مرد) به روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند و آزمون­ های رضایتمندی از زناشویی ENRICH و همچنین مقیاس هوش فرهنگی CQS بر روی آنها اجرا شد. داده ­ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون، مانوا و آزمون t برای مقایسه میانگین‌های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین رضایتمندی از زناشویی دانشجویان متأهل زن و مرد تفاوت معنی ­داری وجود ندارد. ولی این تفاوت برای هوش فرهنگی و مؤلفه­ های فراشناخت یا استراتژی فرهنگی، شناخت یا دانش فرهنگی و انگیزش فرهنگی معنادار است ولی برای مؤلفه رفتار فرهنگی تفاوت معنی­ داری مشاهده نمی ­شود (P≥0/05).

کلیدواژه‌ها