مقایسه میزان شیوع اختلالات شخصیت در مردان و زنان به وسیله نمرات خام تعدیل شده آزمون میلونIII

نویسنده

دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

چکیده مطالعه حاضر به منظور بررسی میزان شیوع اختلالات شخصیت در نمونه­ای از جمعیت زنان و مردان بزرگسال سالم و بیمار ساکن در چند شهر ایران انجام شده است. به این منظور 980 نفر به عنوان نمونه این تحقیق انتخاب شدند که شامل 599 زن و 381 مرد است. روش نمونه­گیری در این پژوهش از نوع داوطلبانه و در دسترس بود. سپس زنان و مردان با اجرای تست میلون 3 در مقیاس­های شخصیتی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. طرح تحقیق این پژوهش، از نوع علّی/ مقایسه ­ای بود. ابزار مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه اختلال شخصیتی میلون3 (توسط خدابخش 1380 برای اولین بار درایران هنجاریابی مقدماتی شده است) می­ باشد. برای تجزیه تحلیل داده­ ها از آزمون ­های f  و t استفاده شد. نتایج بیانگر تفاوت معنادار در پاره­ ای از مقیاس­ های شخصیتی این دو جنس بود.

کلیدواژه‌ها