بررسی رابطه شادکامی و رضایت از زناشویی در بین خانواده های شهرستان زهک

نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

چکیده پژوهش حاضر با هدف جستاری در توسعه اجتماعی و تربیتی خانواده: بررسی رابطه شادکامی با رضایت از زناشویی در بین خانواده­ های شهرستان زهک انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده که جامعه آماری آن شامل کلیه جمعیت ساکن(زن و مرد) در شهرستان زهک است. در این تحقیق از روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه ­ای استفاده شده است که حجم نمونه 370 نفر می­ باشد. در این پژوهش برای جمع­ آوری داده­ ها از دو پرسشنامه استفاده شده است که پرسشنامه شادکامی آرگیل شامل 29 سوال  فرم کوتاه و پرسشنامه رضایت از زناشویی اینریچ شامل 47 سوال می­ باشد. روایی پرسشنامه ها از نوع محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. برای تحلیل آماری داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ، آزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمونt  تک گروهی، آزمون t مستقل، و آزمون F، استفاده شد. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین شادکامی با رضایت از زناشویی خانواده­ های شهرستان زهک رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین نتایج آزمون t  تک گروهی نشان داد که خانواده ­های شهرستان زهک دارای میانگین شادکامی بالاتر از متوسط می­ باشند و نیز خانواده ­های شهرستان زهک دارای میانگین رضایت زناشویی بالاتر از متوسط می­ باشند. نتایج آزمون t مستقل نشان داد که بین شادکامی پاسخگویان زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد و نیز بین رضایت زناشویی پاسخگویان زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج آزمون f  نشان داد که که بین شادکامی و رضایت از زناشویی خانواده ­های شهرستان زهک برحسب میزان تحصیلات تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها