دوره و شماره: دوره 6، شماره 17، فروردین 1390 (258) 
بررسی وضعیت فعالیت و اشتغال زنان در استان سیستان و بلوچستان

مجنبی عباسیان؛ حسین ابراهیم زاده اسمین؛ نورمحمد ناظریان؛ یونس ایرندگانی