دوره و شماره: دوره 1390، شماره 17، بهار 1390 (258) 
6. بررسی وضعیت فعالیت و اشتغال زنان در استان سیستان و بلوچستان

مجنبی عباسیان؛ حسین ابراهیم زاده اسمین؛ نورمحمد ناظریان؛ یونس ایرندگانی