دوره و شماره: دوره 6، شماره 18، مرداد 1390 (259) 
تأثیر عوامل خانوادگی و شخصیتی بر فرار دختران از خانه

روشنک خدابخش؛ کامران گنجی؛ رزیتا ذبیحی؛ مهرداد نادری فر