دوره و شماره: دوره 1390، شماره 18، تابستان 1390 (259) 
4. تأثیر عوامل خانوادگی و شخصیتی بر فرار دختران از خانه

روشنک خدابخش؛ کامران گنجی؛ رزیتا ذبیحی؛ مهرداد نادری فر