بررسی نقش جنسیت در خودتنظیمی یادگیری زبان انگلیسی در میان دانشجویان ایرانی

نویسندگان

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

چکیده هدف پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر عامل جنسیت بر خودتنظیمی یادگیری زبان انگلیسی در میان دانشجویان ایرانی است. بدین منظور از همۀ دانشجویان ورودی سال تحصیلی 90- 1389 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران که در درس زبان عمومی ثبت نام کرده بودند خواسته شد تا نسخه فارسی مقیاس خودتنظیمی تحصیلی ماگنو (2009؛ قربان دوردی نژاد، صالح و امام‌جمعه، 1390) را تکمیل کنند. داده­ها با استفاده از آزمون t مستقل تحلیل شدند. نتایج نشان داد که دختران و پسران دانشجو در زمینۀ خودتنظیمی در زبان انگلیسی تفاوت معناداری ندارند(05/0<p 1.376- = (365) t) ولی دخترها در دو خرده مقیاس مسئولیت یادگیری (05/0> p 3.168- = (365) t) و کارگروهی (05/0< p 2.714- = (339.76) t)  از پسرها برتر بودند. در انتها ارتباط یافته­های پژوهش حاضر با تحقیقات قبلی تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها